Staatsbosbeheer strooit maaisel in Bakkerom en Bevervallei

Onlangs is er maaisel gestrooid in Bakkerom-Zuid dat uit de Oude Riet afkomstig is. Dit doen we om soorten te introduceren die niet in de directe omgeving voorkomen, maar wel thuishoren in het natuurgebied.

 

Door versnippering van natuurgebieden kan het tientallen jaren duren tot deze soorten via natuurlijke verspreiding het gebied bereiken, of zelfs niet gebeuren. Wegen, watergangen, agrarisch gebied en bebouwing vormen een barrière die veel plantensoorten niet kunnen passeren. In de Bevervallei wordt ook maaisel gestrooid zodra dit gebied is afgewerkt door de aannemer

 

Foto van een trekker die het gras verplaatst.

Foto: Trekker haalt het gras op.

 

Introductie van gewenste soorten

Met het strooien van plantmateriaal versnel je de groei van gewenste soorten van natte graslanden zoals klavers, vergeet-mij-nietjes, zeggen, distels, ereprijzen, grote ratelaar en echte koekoeksbloem in de ingerichte gebieden. Ook voorkom je deels dat minder gewenste soorten gaan overheersen. Heringerichte gebieden hebben per definitie te maken met een verstoord systeem, doordat de bodem is vergraven of de waterhuishouding is veranderd. Veel soorten kunnen daar slecht tegen, maar enkele soorten profiteren er juist van. Deze storingssoorten, zoals pitrus, akkerdistel en witbolkiemen en groeien goed op kale of omgewoelde plekken.

 

Doordat de oorspronkelijke vegetatie is verwijderd of niet goed meer kan groeien vanwege veranderde omstandigheden, krijgen de storingssoorten vrij spel en kunnen ze gaan overheersen. Dat is moeilijk te doorbreken en kan erg lang stand houden. Door direct na de inrichting geschikt plantmateriaal uit te strooien proberen we dit te voorkomen. Daarbij is het belangrijk om dus de juiste soorten te kiezen, die goed passen bij de terreinomstandigheden. Met gericht beheer helpen we deze gewenste soorten een handje, meestal in de vorm van intensief maaibeheer in de eerste jaren.

 

Maaisel komt uit andere natuurgebieden

Het maaisel komt uit de Oude Riet, waar bewust iets te vroeg is gemaaid, vlak voordat het zaad rijp is. Dit gebeurt op kleine schaal zodat niet al het zaad uit het gebied wordt verwijderd; dat zou negatieve gevolgen hebben voor de oogst locaties. Het maaisel is in Bakkerom-Zuid uitgestrooid waar het zaad kan narijpen. Hetzelfde gaan we doen in de Bevervallei, zodra de aannemer dit heeft afgewerkt. Zo verplaats je in één keer relatief eenvoudig het zaad van een hoop plantensoorten.