Robuuste ecologische verbindingszone en faunaduiker Pasop

In de opgestelde en goedgekeurde inrichtingsplannen is vastgelegd dat er tussen het natuur en waterbergingsgebied De Drie Polders en het (toekomstig) natuurgebied Pasop en Matsloot een robuuste ecologische verbindingszone (REVZ) moet komen. Voor de verbinding onder de Pasop N978 wordt de huidige duiker, die voor de aan en afvoer van water zorgt, vervangen door een faunaduiker met een nat en een droog gedeelte zodat fauna veilig de N987 kan passeren.

 

Op onderstaande kaart staat met een pijl de REVZ en met een ster de faunaduiker aangegeven.

 

In april 2021 heeft Prolander met haar opdrachtgevers, de provincie Groningen en het Waterschap Noorderzijlvest, de randvoorwaarden bepaald waaraan de REVZ en de faunaduiker moeten voldoen. Deze randvoorwaarden zijn door Prolander uitgewerkt in een eerste schets. Bij het uitwerken binnen deze locatie zijn de verkregen grondposities bepalend voor de beoogde natuur- en waterdoelen.

 

Ambitie en doelsoorten

De verbindingszone valt in de zogenaamde categorie B2 van de Natte As. Binnen dit ambitieniveau zijn een aantal dier- en plantensoorten als doelsoorten opgesteld; de otter, roerdomp, noordse woelmuis, blauwborst, rietzanger, klaverblauwtje, grote vuurvlinder, ringslang en (redelijk) goed verspreidende planten. Vanuit de huidige natuurwaarden in het Leekstermeer zijn de lokale doelsoorten groene glazenmaker, zegge-korfslak en waterspitsmuis toegevoegd aan dit lijstje.

 

Maatregelen

Door de inrichtingsmaatregelen voor de natuur zal het gebied functioneren als een stapsteen, als onderdeel van de robuuste, natte verbindingszone.
De volgende maatregelen worden genomen om aan de ambitie te voldoen.

Ten zuiden van de bestaande watergang (Pasop tocht) wordt een natuurvriendelijke oever (NVO) aangebracht. Dit is een oever met een heel flauw talud (ca 1:20). Ook worden NVO’s met een flauw talud aangelegd langs de sloten in dit gebied. Voor de natuurdoelen en doelsoorten is het o.a. van belang dat er nattere graslanden en rietzones gaan komen. Het waterpeil wordt niet verhoogd, om de percelen toch natter te krijgen worden delen van het maaiveld afgeplagd (verlaagd). In de watergang (Pasop tocht) worden een aantal nieuwe duikers aangebracht. De watergang dient eerst gebaggerd te worden omdat anders de duikers niet goed kunnen worden aangebracht.

 

REVZ

Nadat eerst de benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd, is de opgestelde schets door ingenieursbureau Witteveen+Bos uitgewerkt in concept maatregelen.
De opgestelde concept maatregelen kaart van de REVZ Pasop. Klik op onderstaande schets voor een grotere versie.

 

Afbeelding ontwerp robuuste ecologische verbindingszone (REVZ) tussen natuurgebied De Drie Polders en de Pasop waarin de faunaduiker wordt aangebracht

 

Planning

De maatregelen worden verder uitgewerkt en vastgesteld en er wordt een watervergunning aangevraagd. Na de bouwvak wordt de watergang, Pasop tocht, gebaggerd. Met aanliggende eigenaren worden hier momenteel al gesprekken over gevoerd.
In het najaar van 2021 zal de REVZ worden aangebracht.

 

Faunaduiker

Ingenieursbureau Sweco heeft een eerste ontwerp opgesteld voor de faunaduiker in de Pasop (N978). Deze faunaduiker gaat de nu aanwezige (water) duiker vervangen, zodat er een natte en droge verbinding ontstaat tussen De Drie Polders REVZ en de westelijk (toekomstige) natuurgebieden de Pasop en Matsloot, onderdeel van het NNN.
Naast het aanbrengen van deze faunaduiker zal er ook een faunaraster worden geplaatst. Zo zorgen we dat de fauna naar de faunaduiker wordt geleid en de Pasop veilig kan passeren.
Klik op onderstaande schets voor een grotere versie.

Afbeelding dwarsprofiel faunaduiker in de Pasop N978

Afbeelding: Dwarsprofiel faunaduiker. U kijkt als het ware in de duiker

 

Midden in de faunaduiker ziet u het doorstroomprofiel voor water, aan beide zijkanten kan fauna droog door de duiker migreren. Langs de Pasop liggen vele kabels en leidingen, na de bouwvak zal er overleg plaatsvinden op welke wijze dit tot aanpassingen gaat leiden.

 

Planning

In het komend najaar zal de faunaduiker aangebracht worden, hiervoor zal de Pasop tijdelijk worden gestremd. Zodra hier meer duidelijkheid over is zal dit worden gecommuniceerd.

 

Contact en informatie

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus kunnen we u helaas niet informeren en bijpraten tijdens een gebiedsbijeenkomst. Met direct betrokkenen worden één op één (keukentafel) gesprekken gevoerd. Direct betrokkenen worden schriftelijk geïnformeerd over de planning en voortgang zodra hier meer duidelijkheid over is. Maandelijks zal een update worden gegeven in de nieuwsbrief van de gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier. Als u zich hierop abonneert krijgt u de nieuwsbrief maandelijks in de mail. Zie www.zuidelijkwesterkwartier.nl/nieuwsbrief.

 

Heeft u vragen over de REVZ of faunaduiker? Neem dan contact op met Bart Jan Prak van Prolander, op 06-52401220 of mail naar bj.prak@prolander.nl. Let op: Bart Jan is tot en met 6 augustus op vakantie. Tijdens de vakantie van Bart Jan kunt u contact opnemen met ErnstJan Cornelius van Prolander, op 06-52401179 of mail naar e.cornelius@prolander.nl.