Project recreatie en toerisme Zuidelijk Westerkwartier

Vanaf 2015 wordt gewerkt aan het project gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier. In het Zuidelijk Westerkwartier wordt natuurontwikkeling gecombineerd met de inrichting van waterbergingsgebieden. Tegelijk worden er maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid genomen. Zodat bewoners veilig en prettig in een uniek en toekomstbestendig gebied kunnen blijven wonen, werken en recreëren.

Samengevat dient de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier vijf doelen:

  • Realisatie natuurdoelen binnen het Natuurnetwerk Nederland
  • Inrichting van de waterhuishouding, -kwantiteit en -kwaliteit
  • Behoud en herstel van landschappelijk kernkwaliteiten
  • Landbouwstructuurverbetering
  • Versterking van de (be)leefbaarheid en gebruiksmogelijkheden van het gebied voor bewoners en recreanten, in samenhang met de omliggende natuurgebieden

Bestaande situatie

De inrichting van de natuur en waterbergingsgebieden is in twee van de drie deelgebieden in volle gang. Hiernaast is ook regelmatig gesproken over verbindingen tussen de overige acht natuurgebieden en het beleefbaar maken van het landschap. Hiervoor zijn diverse schetssessies geweest met directe bewoners en de omgeving. Alle bekende informatie uit bestaande onderzoeken, schetssessies, verbindingen en recreatiemogelijkheden zijn samengevoegd in een digitale kaart. Dit GIS-bestand geeft een zo compleet mogelijk beeld van de huidige situatie, en vormt een solide basis voor een concreet uitvoeringsplan.

Recreatie en Toerisme

Naast de bestaande situatie willen we ook graag weten waar wensen en kansen liggen om het gebied beter te beleven en te ontsluiten. Recreëren (in natuurgebieden) kan een belangrijke bijdrage leveren aan de brede welvaart in de omgeving (gezondheid, werkgelegenheid en waardering leefomgeving) en zorgen voor meer bezoekers aan deze regio.  Ook hiervoor stelt de Gebiedscomissie een advies op over de mogelijkheden in het gebied.  Daarvoor is een inventarisatie nodig van de wensen uit de omgeving. Samenwerking en input van u allen is hierbij van groot belang. Door niet alleen wensen mee te nemen van mensen die direct in het plangebied wonen maar ook van de omliggende dorpen, krijgen we een beter beeld van de wensen voor het gehele Zuidelijk Westerkwartier. Het Zuidelijk Westerkwartier kan hierdoor een recreatiegebied worden voor veel mensen uit de regio en daarbuiten.

Plan

Als alle inventarisaties gereed zijn wordt gekeken naar de kansen en mogelijkheden in het gebied. Door de bestaande mogelijkheden en wensen ‘op elkaar’ te leggen, kijken we waar de ontbrekende schakels liggen. Het beleefbaarheidsplan laat zien waar aanvullende maatregelen gewenst zijn en dient als onderbouwing en basis voor het aanvragen van middelen bij (externe) fondsen. Met een zo compleet mogelijk beeld kijken we waar draagvlak en financiering voor te vinden is.

Betrokken partijen

Het beleefbaar maken van het gebied is een gezamenlijke opgave. De werkgroep die hier mee bezig gaat bereidt de plannen voor de (be)leefbaarheid voor. Daarbij zoekt zij waar mogelijk aansluiting bij ideeën van andere partijen, zoals Platform Oude Riet en dorpsverenigingen.

De werkgroep bestaat uit deelnemers van gemeente Westerkwartier, Staatsbosbeheer, de ondernemersvereniging toeristisch Westerkwartier, waterschap Noorderzijlvest, provincie Groningen en Prolander.

Inventarisatie en contact

Voor de inventarisatie is een externe kracht ingehuurd: Ruben Abma. Hij neemt contact op met de dorpsverenigingen en andere betrokken partijen binnen het Zuidelijk Westerkwartier en brengt de recreatieve wensen en kansen in beeld. Vanwege de coronamaatregelen zijn gebiedsbijeenkomsten helaas nog niet mogelijk.  Om een volledig mogelijk te zijn willen wij u als ondernemer, bewoner en of gebruiker/consument van het Zuidelijk Westerkwartier vragen om mee te denken. Heeft u wensen of ziet u kansen? Geef dit dan per mail door aan Ruben Abma via rubenabma@hotmail.com of aan Ilona Boekhorst van de gemeente Westerkwartier via Ilona.Boekhorst@westerkwartier.nl