Planning en voortgang oktober 2022

In dit bericht leest u de laatste voortgang en planning van de verschillende deelgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier.

 

De Drie Polders, Natuur en Waterberging

De werkzaamheden voor de natuur en wateropgaven zijn uitgevoerd. Afgelopen zomer heeft Staatsbosbeheer ervaringen opgedaan met het beheren van het natuur- en waterbergingsgebied De Drie Polders. Met deze ervaringen zijn er een aantal aanpassingen voorzien. Zoals het verbeteren van een aantal beheerpaden door het aanpassen van een aantal bermen en taluds. Daarnaast blijken een aantal dammen over de omliggende sloot niet nodig te zijn voor het beheer. Deze worden verwijderd. Op de kaart hieronder staan de dammen die verwijderd worden met een rood kruis aangegeven.

 

 

Planning

De werkzaamheden vanuit Staatsbosbeheer dit najaar nog uitgevoerd.  voeren. De werkgroep recreatie werkt daarnaast aan een plan voor het beleven en benutten van het gebied. Het gaat om een uitkijkpunt, educatie en beleving van De Drie Polders en de kunstwerken aan de Lettelberterdijk. De werkgroep legt in de laatste hand aan een voorstel voor recreatieve voorzieningen in de Drie Polders en Polder de Dijken Bakkerom.

Voor het uitkijkpunt wordt onderzocht welke ontwerpen passen in het beschikbare budget. Veel materiaalkosten zijn gestegen en levertijden zijn lang, dus dit vraagt extra aandacht. Vervolgens kan een keuze worden gemaakt voor meubilair. Langs het wandelpad plaatsen we enkele bankjes en informatieborden.  Zodra er goed en betaalbaar pakket ligt, presenteren we dat aan de omgeving. Plaatsing zal plaatsvinden in het 2e kwartaal van 2023.

 

Oproep

Wij willen eenieder dringend verzoeken om de gebieden De Drie Polders en Polder de Dijken Bakkerom pas in te gaan als ook alle (recreatieve) werkzaamheden zijn uitgevoerd en zich ook daarna alleen te begeven op de aangelegde en opengestelde route. De planning is dat in het najaar van 2022 en voorjaar 2023 de recreatieve maatregelen worden uitgevoerd.

 

Verbeteren en herstel Lettelberterdijk

Op 10 november starten de werkzaamheden aan de Lettelberterdijk. Tussen het nieuwe gemaal en ’t Mienscheer krijgt de dijk een nieuwe asfaltlaag en worden op verschillende plekken de wegkanten hersteld. In dit artikel leest u meer over de planning, werkzaamheden en omleidingsroutes.

  

Polder de Dijken-Bakkerom, Natuur en Waterberging

De aannemer van der Meer is in de onderhoudsperiode bezig om de laatste zogenaamde “restpunten” af te werken. Ook worden er nog een aantal andere werkzaamheden uitgevoerd. In de Bakkerom Zuid is de verbinding tussen de aangebrachte slenk en de Matsloot verbeterd zodat het waterschap op deze locatie de slenk kan passeren. Op de stuw ten zuiden van de Dijkweg in de Ottervallei blijkt veel begroeiing de stuwhoogte te beïnvloeden, waardoor het peil niet goed kan worden gehandhaafd. Daarom wordt de begroeiing verwijderd en wordt er een soort cementcoating aangebracht die toekomstige begroeiing moet voorkomen.

 

 

Bij de Dijkweg worden  binnenkort de bermen aangevuld en worden een aantal opritten verbeterd. Deze opritten kunnen dan ook als passeerstrook kunnen worden benut. Deze werkzaamheden duren helaas iets langer dan gedacht, door de lange levertijd op de benodigde grasbetonstenen. De werkgroep recreatie werkt aan een plan voor het beleven en benutten van het gebied. De planning is dat er dit najaar duidelijkheid is over het uitkijkpunt, de educatie en beleving van het gebied. En dat deze in het 2e kwartaal van 2023 worden uitgevoerd. “Zie ook onder De Drie Polders”

 

Brug en geautomatiseerde stuw N388

De N388 is aangepast en verbeterd en opgeleverd, evenals het naastgelegen fietspad. In dit fietspad zijn deze zomer een aantal scheuren geconstateerd. Op dit moment wordt onderzocht waardoor deze scheuren zijn ontstaan, hoe dit kan worden voorkomen en welk herstel er nodig is. Komend plantseizoen (periode januari-maart 2023) worden de werkzaamheden uit het groenplan uitgevoerd, zoals het planten van bomen. De aanpassingen op particuliere erven worden uitgewerkt, besproken met betrokkenen en ingepland om uit te voeren.

 

Robuuste Ecologische Verbindingszone (REVZ)

In juni 2022 is dit werk opgeleverd. De revisie is opgesteld en aangeleverd aan de opdrachtgever. Ter afscheiding met aanliggende landbouwgrond wordt dit najaar nog een raster geplaatst. Hiermee is dit project dan afgerond.

 

 

Faunaduiker Pasop

Om de REVZ te verbinden met de gronden aan de westkant van de Pasop, wordt in de Provincialeweg N978 een nieuwe faunaduiker geplaatst. Dit is nodig omdat de grootte van de huidige duiker niet meer voldoet. De nieuwe faunaduiker voldoet aan de benodigde waterdoorvoer waardoor fauna kan veilig passeren. Het ontwerp hiervoor is  klaar. Zodra er overeenstemming is met grondeigenaren en omwonenden wordt de planning definitief opgesteld.

Plattegrond met de REVZ. De faunaduiker staat met een pijl in het gebied aangegeven

 

 

Lettelberterbergboezem optimalisatie

Alle werkzaamheden en restpunten zijn inmiddels afgerond. De formele oplevering en overdracht (O&O) vindt in najaar van 2022 plaats. Afgelopen periode bleek dat een recent aangebrachte kade aan de noordwestzijde van de Lettelberterbergboezem te veel zetting vertoonde en hierdoor te snel te laag zou worden. In overleg met waterschap Noorderzijlvest en de betrokken grondeigenaren/gebruikers zijn afspraken gemaakt om op deze kade extra grond aan te brengen. De grond hiervoor is beschikbaar gekomen in de naast gelegen Lettelberterbergboezem. De grond is in september naar de kade vervoerd en aangebracht. Direct daarna werd het door regenval erg nat. Daarom wachten we met het afwerken van de kade en het inzaaien, totdat de grond voldoende is ingedroogd.

 

Verbeterde kade noordwestzijde van de Lettelberterbergboezem

 

NBW-maatregelen in 6 landbouwpolders fase 2

In de NBW-fase 2 gaat het  om de uitwerking bij Nienoord en aan de Pasop. Bij Nienoord spelen meerdere zaken, zoals de doorfietsroute en natuuropgave Leekstermeer. De benodigde onderzoeken voor de werkzaamheden voor NBW-fase 2 zijn in voorbereiding. De uitvoering staat voorlopig gepland voor het najaar 2022 met een doorloop naar 2023.

 

NBW-gemaal Fanerpolder en Zuiderhoeksterstuw

De automatische Zuiderhoeksterstuw is 2021 opgeleverd en overgedragen aan het waterschap Noorderzijlvest. Het nieuwegemaal Fanerpolder is in 2021 ontworpen en uitgewerkt in definitief ontwerp (DO) en bestek. De aanvullende werkzaamheden, zoals het verbeteren van de kade en het herstel aan de weg, is nu ook uitgewerkt. De bouw van het gemaal wordt uitgevoerd door aannemer De Boer en De Groot, die ook het gemaal aan de Lettelberterdijk heeft gebouwd. De uitvoering is gestart in augustus 2022. De oplevering staat gepland voor het 2e kwartaal van 2023.

 

Op 2 september vond de officiële starthandeling van het gemaal Fanerpolder plaats. Hiervan is een video en een bericht gemaakt.

Om het gemaal te kunnen (ver)bouwen worden damwanden geplaatst zodat er veilig en “droog” kan worden gewerkt. De weg (Hoendiep WZ) wordt tijdens de bouw onderbroken en aanwonenden kunnen nu tijdelijk achter het gemaal langs rijden. De afgelopen periode zijn is er onder andere gewerkt aan de uitstroombak zie foto’s. Begin 2023 worden de nieuwe pompen geleverd waarna deze worden aangebracht.

 

 

Het aanbrengen van beschoeiing in de achterliggende Molensloot is inmiddels afgerond. Dit is nodig om de oevers te beschermen tegen afslag. Wel worden er in het eerste kwartaal van 2023 op eerder aangebrachte beschoeiing nog een aantal fauna-uittreed plaatsen aangebracht, zogenaamde FUP’s.

 

Foto: medewerker plaatst een fauna-uittreedplaats

 

Twee Compartimenteringsstuwen

Alle werkzaamheden aan de compartimenteringsstuwen in het Lettelberterdiep en het Hoendiep zijn afgerond en het werk is formeel opgeleverd. De onderhoudstermijn is ingegaan en loopt in het voorjaar van 2023 af. In de onderhoudsperiode wordt het benodigde onderhoud aan de stuwen uitgevoerd. Op 28 september hebben de eerste onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden waarbij de werking natuurlijk ook is getest.

 

 

Dwarsdiep

Voortgang schetsontwerp

Aan het schetsontwerp voor het Dwarsdiep wordt hard gewerkt. Van de verschillende deelonderzoeken naar bijvoorbeeld de waterhuishouding, bodemopbouw en natuur komen de uitwerkingen beschikbaar. De verschillende puzzelstukjes en de wensen en opmerkingen uit de omgeving voegen we samen tot een schetsontwerp.

 

Bij het maken van een schetsontwerp maken we ook gebruik van de ervaringen in andere gebieden. Welke ervaring is er opgedaan door bijvoorbeeld Waterschap Drents Overijsselse Delta (DOD) bij het herstel van de beek de Reest? Of hoe ontwikkelt een beekdal in de Drentse Aa waar maatregelen ten behoeve van natte natuurgraslanden zijn genomen? Zijn er dingen waar we nu al rekening mee kunnen houden? Met deze vragen in het achterhoofd gaan de makers van het schetsontwerp op bezoek in voorbeeldgebieden. Het verzamelde (beeld)materiaal verwerken we in het schetsontwerp om ook anderen een beeld te geven van het toekomstige landschapsbeeld. Op maandag 24 oktober heeft de werkgroep Dwarsdiep een kijkje genomen in de Drentse Aa. Binnenkort gaat de werkgroep ook nog naar de Reest om de ervaringen daar te spiegelen aan het Dwarsdiep.

 

 

Zodra een eerste versie van het schetsontwerp klaar is gaan we met u in gesprek. We werken ernaartoe om eind januari 2023 het schetsontwerp zover gereed te hebben zodat wij met u het gesprek aan kunnen gaan tijdens één of meerdere gebiedsavonden en of inloopbijeenkomsten. 2023 staat vervolgens in het teken van de nadere uitwerking tot een voorlopig – en definitief ontwerp.

 

Hydrologisch onderzoek (grond- en oppervlaktewater)

De resultaten van het hydrologisch onderzoek geven een positief beeld voor de natuurontwikkeling binnen de waterberging. De kwelstroom van oud grondwater die belangrijk is voor de natuur kunnen we in een groot gebied verbeteren. Het hydrologisch onderzoek werkt ook maatregelen uit die nodig zijn om de waterhuishouding in de omgeving goed te laten functioneren bij inzet van de waterberging en bij het inrichten van het natuurgebied. Deze maatregelen komen terug in het schetsontwerp en in het peilbesluit. Waterschap Noorderzijlvest verwacht in 2023 het peilbesluit te kunnen starten.

 

Baggeren

Binnen het project baggert het waterschap het Dwarsdiep, Wolddiep en de Matsloot. Inmiddels zijn het Dwarsdiep en het Wolddiep gebaggerd. Voor de vrijkomende bagger is een tijdelijk depot aangelegd. Na indroging wordt de grond onder andere hergebruikt bij het aanleggen van kades voor de waterberging in het Dwarsdiep. Waterschap Noorderzijlvest wil duurzaam en circulair werken: daar hoort het zoveel mogelijk hergebruik van grondstoffen bij.

 

Vragen en of opmerkingen?

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij een medewerker van Prolander. U kunt bellen of appen met ErnstJan Cornelius via 06-52401179 of mailen naar e.cornelius@prolander.nl.