Planning en voortgang juni

Hieronder leest u de recente planning en voortgang in het Zuidelijk Westerkwartier.

 

De Drie Polders: (Natuur en Waterbergingsgebied)

De resterende werkzaamheden zijn omschreven in drie werkpakketten. In werkpakket 1 worden door aannemer van der Meer de kades geprofileerd en ingezaaid. Na het broedseizoen worden de laatste 2 werkpakketten door een nog te contracteren aannemer uitgevoerd. In deze werkzaamheden wordt o.a. de windmolen geplaatst die het waterpeil binnen de polder gaat reguleren aangebracht. In het najaar wordt de beplanting aan de zuidzijde aangebracht en wordt het faunagaas aangebracht. Verder worden deze zomer de plannen voor het recreatieve en educatieve wandelpad en het beleefpunt uitgewerkt. In het najaar worden deze vervolgens aangebracht.

 

Polder de Dijken-Bakkerom: (Natuur en Waterbergingsgebied)

De werkzaamheden zijn vrijwel afgerond: de Dijkweg is van beton voorzien en de opritten en de bermen zijn afgewerkt. De laatste afwerkingen aan de kades vinden plaats en ook de laatste grasbetonstenen op de grasoverslagplaatsen en kadeovergang worden geplaatst. In de Bakkerom Zuid wordt een oplossing uitgewerkt om de instroom van exoten vanuit de boezem te beperken. Op 30 juni vond  de technische opname van de oplevering plaats. Bij een technische opname wordt omschreven wat klaar en afgewerkt is en waar restpunten zijn waar nog iets mee moet gebeuren. De restpuntenlijst was klein en  aannemer van der Meer gaat deze de komende tijd afwerken. In de noordoosthoek, binnen de berging, wordt deze zomer maaisel vanuit het natuurgebied het Dwarsdiep verspreid. De bedoeling is dat zaden uit natuurgebied het Dwarsdiep zich hier kunnen gaan uitzaaien.

 

Geautomatiseerde kunstwerken (De Drie Polders en Polder de Dijken-Bakkerom)

De werkzaamheden zijn vrijwel afgerond, de technische oplevering heeft plaatsgevonden. Ook hier is een restpuntenoverzicht aangemaakt, die aannemer De Boer en De Groot gaat verwerken. Voor de ontmanteling van het oude gemaal aan de Lettelberterdijk is een plan uitgewerkt. In juli zal dit met de omwonenden worden besproken en daarna ook op de website kenbaar worden gemaakt. De kunstwerken zijn in beheer overgegaan naar het waterschap.

 

Polder de Dijken-Bakkerom Vismigratie

Voor het aanpassen van het gemaal de Dijken is de opdracht verstrekt. De aannemer is op 17 mei begonnen met de aanpassingen aan gemaal De Dijken, hier wordt o.a. een nieuwe visvriendelijke pomp geplaatst. Deze werkzaamheden worden voor de bouwvak afgerond. De voorbereidingen voor de vislift zijn vrijwel afgerond, de laatste opmerkingen worden door de leverancier uitgewerkt. De verwachting is dat de opdracht begin juli kan worden verstrekt en dat de vislift na de bouwvak kan worden aangebracht.

 

Brug en geautomatiseerde stuw N388

Voor de brug en de geautomatiseerde stuw is een definitief ontwerp opgeleverd. Dit is verwerkt in een bestek. Ook is er een uitwerking gemaakt voor een aanpassing van de snelheid van 80 kilometer per uur naar 60 kilometer per uur. Dit betreft een uitbreiding van de 60 km/h-zone aan de zuidkant van de brug. Met de belangenvereniging en de direct omwonenden van de brug is het plan besproken. De aanbesteding van dit werk is gestart en zal half augustus worden afgerond. De werkzaamheden op de N388 starten na de bouwvak. In de nieuwsbrief van juli en op de website wordt de planning uitgebreid gecommuniceerd.

 

REVZ en faunaduiker Pasop

Prolander heeft de uitwerking voor de robuuste ecologische verbindingszone (REVZ) Pasop begin april opgesteld. Witteveen+Bos heeft dit uitgewerkt in maatregelen en doet de benodigde onderzoeken. De archeologische verwachtingswaarden in dit gebied zijn hoog, dit vergt extra onderzoek. De watergang boven de Drie Polders zal ook moeten worden gebaggerd voordat we kunnen beginnen  met de aanleg van de REVZ. Communicatie met de directe omgeving is gestart. Zodra er zicht is op de vergunningen en planning wordt dit breder gecommuniceerd.

Sweco heeft eind juni een schetsontwerp (SO) voor de faunaduiker opgeleverd, deze wordt nu door de opdrachtgevers bekeken en van eventueel commentaar voorzien. Dit wordt uitgewerkt in een voorlopig ontwerp en zal met omwonenden worden besproken.

 

Lettelberterbergboezem (optimalisatie)

Aannemer van der Meer is begin juni gestart met de voorbereidende werkzaamheden en half juni met de uitvoering gestart. In een vlog is de start op vrijdag 18 juni gemarkeerd door het verrichten van een starthandeling door Dagelijks bestuurslid Herman Beerda van het Waterschap Noorderzijlvest.

De aannemer is begonnen met het verbeteren en ophogen van de kades en ook met het aanbrengen van de beschoeiing in het Lettelberterdiep.

 

Hoendiep ZZ kade verbetering

De aannemer Tebezo is vrijwel klaar met de werkzaamheden. In week 27 vindt de technische opname plaats. Ook hier zal gekeken worden welke restpunten er nog zijn die de aannemer daarna gaat oplossen. Voor de bouwvak zal dit werk worden afgerond. Na de bouwvak zal de Hoendiep ZZ zelf van een nieuwe deklaag asfalt worden voorzien en is het totale werk gereed.

 

NBW maatregelen in 6 landbouwpolders fase 1

Tijdens de uitvoering blijkt de veldsituatie regelmatig af te wijken van de geplande werkzaamheden. Hierop wordt op geanticipeerd. Deze aanpassingen kosten wel tijd. Vanwege het broedseizoen heeft het werk ook vertraging opgelopen. Aannemer Oosterhuis heeft de planning geactualiseerd en de opleverdatum is aangepast naar 1 september.

 

NBW maatregelen in 6 landbouwpolders fase 2

Fase 2 betreft de uitwerking in Nienoord en aan de Pasop. Bij Nienoord spelen meerdere zaken, zoals Fietsroute+ en natuuropgave Leekstermeer. Bij de Pasop is nog veel overleg met particulieren nodig. De werkzaamheden voor NBW-fase 2 worden in het najaar van 2021 opgepakt en in 2022 uitgevoerd.

 

NBW gemaal Fanerpolder en Zuiderhoeksterstuw

De gunning van de Zuiderhoeksterstuw is afgerond. Na het broedseizoen is gestart met de bouw. De afronding vindt plaats voor de bouwvak. Gemaal Fanerpolder is uitgewerkt in een definitief ontwerp (DO) en met omwonenden besproken. De maatregelen worden nu uitgewerkt in een bestek en het vergunningentraject wordt gestart.

De uitvoering start in het najaar van 2021 maar zal een doorloop hebben naar 2022. De oplevering staat gepland in het voorjaar/zomer van 2022.

 

2 Compartimenteringsstuwen

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in het Hoendiep is een kabel geraakt waardoor de brug niet meer kon worden bediend. Dit is inmiddels verholpen en de brug kan weer open en dicht. Tijdens de uitvoering lopen we tegen een aantal zaken aan die nader onderzoek vragen. De planning wordt hierop aangepast. Het inhijsen van de stuw in het Lettelberterdiep zal kort voor de bouwvak plaatsvinden, die in het Hoendiep na de bouwvak. Voor de bouwvak is het nodig dat er onderwater aan de landhoofden wordt gewerkt en moet er onderwaterbeton worden aangebracht. Hiervoor dient het Hoendiep wel weer gestremd te worden. Binnenkort wordt duidelijk wanneer deze stremming gaat plaatsvinden en hoelang de stremming zal duren. De vaarbeheerder en achterliggende bedrijven worden hierover geïnformeerd. Ook zal dit op de website van het ZWK worden aangegeven.

De totale uitvoeringswerkzaamheden lopen door tot in september. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Jansma.

 

Dwarsdiep, voorbereiding en conditionerende onderzoeken

Bij Sweco is het hydrologisch onderzoek uitgezet. Bewoners zijn hierover per brief geïnformeerd. Het uitzetten van de overige conditionerende onderzoeken vraagt meer (doorloop)tijd. Daarnaast is opdracht gegeven voor het uitvoeren van een aantal sonderingen. Deze sonderingen zijn in week 25/26 uitgevoerd. De uitkomsten worden gebruikt om te bepalen waar twee diepere peilbuizen worden geplaatst. De informatie vanuit deze diepere peilbuizen is nodig bij het hydrologisch onderzoek.