Planning en voortgang januari 2023

In dit bericht leest u de laatste voortgang en planning van de verschillende deelgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier.

 

Recreatie, educatie en beleving – De Drie Polders en Polder de Dijken-Bakkerom

 De werkgroep Recreatie werkt heeft een plan uitgewerkt voor het beleven en benutten van het gebied. Het gaat om een uitkijkpunt, educatie en beleving van De Drie Polders en de kunstwerken aan de Lettelberterdijk. De werkgroep legt nu de laatste hand aan de recreatieve voorzieningen in de Drie Polders en Polder de Dijken Bakkerom.

Voor het uitkijkpunt is onderzocht welke ontwerpen passen in het beschikbare budget. Veel materiaalkosten zijn gestegen en levertijden zijn lang, dus dit vraagt extra aandacht. Vervolgens is een keuze gemaakt voor meubilair. Langs het wandelpad plaatsen we enkele bankjes en informatieborden. In februari presenteren we dat aan de omgeving. De plaatsing zal plaatsvinden in het 2e kwartaal van 2023.

 

Verbeteren en herstel Lettelberterdijk

In samenwerking met de gemeente Westerkwartier heeft een gedeelte van de Lettelberterdijk een nieuwe asfaltlaag gekregen. Dit deel ligt tussen ’t Mienscheer en het gemaal. Daarnaast is het oude veerooster en de bestrating nabij het oude gemaal vervangen en voorzien van een nieuwe asfaltverharding. Ook was op een ongeveer 15 plekken herstel nodig aan de randen van het fietspad. De planning van de afronding was december 2022 maar kreeg door de vorst een doorloop naar januari 2023. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

 

 

Aan het begin van de Lettelberterdijk, net boven de Mienscheer ter hoogte van de opstelplaats van de vuilcontainers blijft water staan, zoals te zien is op de foto hieronder. Dit wordt binnenkort aangepakt zodat er geen water meer blijft staan.

 

 

 

Polder de Dijken-Bakkerom

 

Brug en geautomatiseerde stuw N388

De N388 is aangepast en verbeterd en opgeleverd, evenals het naastgelegen fietspad.

 

Groenplan

In 2022-2023 wordt binnen het groenplan invulling gegeven aan de recreatieve beleving en worden bomen en bosplantsoen aangebracht. Komend plantseizoen (periode februari-maart 2023) worden de werkzaamheden uit het groenplan uitgevoerd, zoals het planten van bomen en struiken. De aanpassingen op particuliere erven worden uitgewerkt, besproken met betrokkenen en ingepland om uit te voeren. Ongeveer 40 bomen die langs het eerste deel van de Dijkweg zouden worden geplant, kunnen niet worden aangebracht vanwege kabels en leidingen. Prolander gaat in overleg met de gemeente om te kijken waar deze bomen alsnog kunnen worden aangebracht. De directe aanwonenden van de N388, de Bakkerom en de Dijkweg worden in februari uitgenodigd voor een presentatie van het Groenplan en de recreatieve maatregelen. De uitvoering staat gepland voor kwartaal 1 en kwartaal 2 van 2023.

 

Faunaduiker Pasop

Om de REVZ te verbinden met de gronden aan de westkant van de Pasop, wordt in de Provincialeweg N978 een nieuwe faunaduiker geplaatst. Ook moeten er in dit gebied NBW-werkzaamheden worden uitgevoerd. Voor de faunaduiker is een omgevingsvergunning aangevraagd en deze is verleend. Het plaatsen van de faunaduiker staat nu ingepland voor zomer 2023. Dit geldt ook voor NBW-maatregelen aan de Pasop.

 

Optimalisatie Lettelberterbergboezem

Alle werkzaamheden en restpunten zijn inmiddels afgerond. De formele oplevering en overdracht (O&O) heeft in het najaar van 2022 plaatsgevonden. In de zomer van 2022 bleek dat een aangebrachte kade aan de noordwestzijde van de Lettelberterbergboezem te veel zetting vertoonde en hierdoor te snel te laag zou worden. In overleg met waterschap Noorderzijlvest en de betrokken grondeigenaren/gebruikers zijn afspraken gemaakt om op deze kade extra grond aan te brengen. De grond hiervoor is beschikbaar gekomen in de naast gelegen Lettelberterbergboezem. De grond is in september naar de kade vervoerd en aangebracht. Direct daarna werd het door regenval erg nat. Daarom wachten we met het afwerken van de kade en het inzaaien, totdat de grond voldoende is ingedroogd. De afronding staat gepland voor het voorjaar van 2023.

 

NBW-maatregelen in 6 landbouwpolders fase 2

In de NBW-fase 2 gaat het om de uitwerking bij Nienoord en aan de Pasop. Bij Nienoord spelen meerdere zaken, zoals de doorfietsroute en de natuuropgave Leekstermeer. De benodigde onderzoeken voor de werkzaamheden voor NBW-fase 2 zijn in voorbereiding. De uitvoering staat voorlopig gepland voor kwartaal 2 en kwartaal 3 van 2023.

 

NBW-gemaal Fanerpolder

De bouw van het gemaal Fanerpolder wordt uitgevoerd door aannemer De Boer en De Groot, die ook het gemaal aan de Lettelberterdijk heeft gebouwd. De uitvoering is gestart in augustus 2022. De oplevering staat gepland voor het 2e kwartaal van 2023. De bouw van het nieuwe gemaal verloopt na een korte vertraging door de strenge vorst afgelopen december goed. De aannemer verwacht in maart de werkzaamheden rond het gemaal af te ronden. Hierna gaan wij in april 2023 starten met de voorbereidende werkzaamheden aan de Hoendiep WZ. Deze werkzaamheden willen wij uiterlijk in mei afronden.

Begin januari viel er veel regen, ook in de Fanerpolder. Omdat het gemaal nog in aanbouw is en dit nog niet kan verwerken zijn er extra pompen ingezet. Er kwam veel water uit de polder, zie filmpje hieronder.

 

 

Hieronder een aantal foto’s die recent tijdens de uitvoering zijn genomen, het geeft een goed beeld van de vorderingen van dit project.

 

De wanden zijn gereed voor het storten van beton

 

 

Het plaatsen van de pompen en aansluitingen

 

Dwarsdiep

Het schetsontwerp wordt op 7 februari 2023 in de Postwagen gepresenteerd. Meer informatie over deze presentatie leest u in het nieuwsbericht over de gebiedsbijeenkomst in het Dwarsdiep.