Provinciaal inpassingsplan

Er zijn naar aanleiding van de tervisielegging van het ontwerp Provinciaal inpassingsplan (PIP) in totaal 17 zienswijzen ingediend. Eén zienswijze is ingediend door LTO Noord. De overige zienswijzen zijn ingediend door agrarische ondernemers of particulieren.

In september worden de inrichtingsplannen voorgelegd aan het algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijlvest en aan de Statencommissie van de provincie Groningen. Een nota reactie en commentaar (NRC) op de zienswijzen die zijn ingediend op het ontwerp PIP zal eind september aan de Gedeputeerde Staten worden voorgelegd ter vaststelling. De beantwoording wordt aan alle indieners van zienswijzen toegezonden. Het definitieve PIP wordt in december behandeld in de Provinciale Staten, die dan over de definitieve vaststelling beslist.