Peilbesluit polder De Dijken-Bakkerom definitief vastgesteld

Op woensdag 30 oktober heeft het algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest het peilbesluit voor polder De Dijken-Bakkerom definitief vastgesteld. Binnen polder De Dijken-Bakkerom wordt het natuur- en waterbergingsgebied “De Dijken-Bakkerom” gerealiseerd. Dit gebied geeft invulling aan de provinciale en waterschapsopgaven voor Natuur en DrogeVoeten 2050.

Peilbesluit nodig voor hogere peilen

Vanuit het inrichtingsplan voor het natuur- en waterbergingsgebied De Dijken-Bakkerom worden hogere peilen voorgesteld. Deze peilen dragen bij aan de natuurdoelen. Ook vertragen hogere grond- en oppervlaktewaterstanden het proces van veenoxidatie (afbraak van veen in de bodem). Aanpassingen aan het waterpeil en aan het watersysteem maken een nieuw peilbesluit noodzakelijk.

Van ontwerp naar definitief peilbesluit

In de zomer lag het ontwerp-peilbesluit zes weken ter inzage. Er zijn zes zienswijzen ingediend. Op basis daarvan zijn enkele wijzigingen verwerkt in het definitieve peilbesluit. Ten opzichte van het ontwerp-peilbesluit is in één peilgebied het peil aangepast. Bij de natuurgebieden is een ondergrens benoemd voor het uitzakken van waterstanden. Verder zijn enkele zaken verduidelijkt.

Ter inzage

Hebt u een zienswijze ingediend op het ontwerp-besluit? En is deze niet naar uw tevredenheid behandeld? Dan kunt u beroep indienen op het definitieve besluit. Het peilbesluit ligt van 4 november 2019 tot 16 december 2019 ter inzage en kan worden ingezien:

Uitvoering maatregelen binnen gebiedsinrichting

Om het peilbesluit te kunnen uitvoeren zijn maatregelen nodig. Dat zijn het aanleggen van kaden, verleggen van hoofdwatergangen, aanleggen van kwelsloten en het plaatsen van stuwen en waterinlaatwerken. De uitwerking en uitvoering van maatregelen gebeurt binnen de gebiedsinrichting Zuidelijk Westerkwartier. Na afronding van de uitvoering kunnen de vastgestelde peilen binnen de gebiedsontwikkeling worden ingesteld.