Onderzoeksresultaten en concept-ontwerpen op tafel tijdens twee informatieavonden

Op dinsdag 13 november en maandag 19 november vonden informatieavonden plaats waarop verschillende onderzoeksresultaten en concept-ontwerpen voor de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier zijn gepresenteerd. De avonden gingen over de deelgebieden De Drie Polders, Lettelberterbergboezem en Polder de Dijken-Bakkerom.

Binnen het Projectbureau Zuidelijk Westerkwartier hebben vijf ingenieursbureaus onderzoeken uitgevoerd in de drie deelgebieden om te ontdekken hoe de voorziene maatregelen uit de inrichtingsplannen kunnen worden uitgevoerd. Op basis van de onderzoeksresultaten zijn een aantal concept-ontwerpen voor de inrichting van de deelgebieden samengesteld.

Programma van de avonden

De informatieavond op dinsdag 13 november ging over De Drie Polders en de Lettelberterbergboezem, en de informatieavond op maandag 19 november over Polder De Dijken-Bakkerom. Beide avonden werden geleid door ErnstJan Cornelius (projectleider Prolander), die in een presentatie de uitgevoerde onderzoeken, concept-ontwerpen en de planning toelichtte. Daarna was er ruimte voor vragen.

Omdat wij de planvorming van de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier samen met de streek hebben gedaan, vinden we het erg belangrijk dat we de voorbereiding en de uitvoering ook samen met de streek doen. Daarom kwamen na de presentatie de eerste tekeningen van de voorlopige ontwerpen op tafel te liggen. Bezoekers konden deze zo beter bekijken en in gesprek gaan met betrokken deskundigen. Aan de ontwerpen zijn verschillende voorwaarden verbonden. Zo moeten ze voldoen aan de opgaven van het gebied, duurzaam zijn, inpassen in de omgeving en veilig zijn in gebruik en beheer.

Reacties ontwerp De Drie Polders/Lettelberterbergboezem

Op de bijeenkomst van 13 november waren ongeveer 30 mensen aanwezig. Onder hen bevonden zich inwoners van het gebied, grondeigenaren en grondgebruikers die jaarlijks grond pachten van Staatsbosbeheer. De reacties op de ontwerpen waren grotendeels positief. Met name de maatregelen voor de natuurinrichting, en het ontwerp van het gemaal vielen in de smaak. Wel waren er na afloop van de presentatie veel vragen over de verhoging van het waterpeil. Grondgebruikers (vooral pachters van Staatsbosbeheer) geven aan zich zorgen te maken over of het straks nog mogelijk is de gronden agrarisch te gebruiken. Omdat het gebied wordt ingericht als natuurgebied, en agrarisch medegebruik een middel kan zijn om de natuur te beheren, zijn er door de vernatting zorgen bij de pachters van Staatsbosbeheer. Tijdens de bijeenkomst heeft Staatsbosbeheer uitgesproken dat zij hun pachters willen blijven betrekken bij het beheer van De Drie Polders.

De bijeenkomst van 19 november trok zo’n 40 bezoekers, waarvan de meesten bewoners en grondeigenaren in het gebied. Een groot deel van de bezoekers is aangesloten bij de belangenvereniging Polder De Dijken-Bakkerom.

Ook tijdens deze bijeenkomst was er na de plenaire presentatie ruimte voor vragen. Waar mogelijk werden de vragen direct beantwoord, en vragen waar niet direct een antwoord op was zijn verzameld voor latere terugkoppeling. Vragen werden onder andere gesteld over de inzet van de waterberging, drooglegging, peilbuizen, fauna- en visverbindingen, de uitgevoerde onderzoeken en de veiligheid.

De meeste vragen en zorgen gingen over het feit dat er in deze onderzoeksfase, naast een ontwerp als uitwerking van het vastgestelde inrichtingsplan, ook een alternatief naar voren is gekomen. In dit alternatief kunnen delen van bestaande wegen (zoals de Dijkweg en de Redendijk/Bakkerom) als kade gaan fungeren. Dit alternatief wordt nog verder uitgewerkt, zodat een goede afweging kan worden gemaakt van de voor- en nadelen. Als de voor- en nadelen bekend zijn wordt het alternatieve ontwerp voorgelegd aan de opdrachtgevers, gebiedspartners en de streek, om te toetsen of er draagvlak voor is. In de tussentijd blijft het ontwerp zoals vastgesteld in het inrichtingsplan aangehouden en uitgewerkt. Pas als blijkt dat het alternatieve ontwerp een betere optie is, en daarbij ook voldoende draagvlak heeft en haalbaar is, kan deze daarvoor in de plaats gaan komen.

Afhandeling vragen, suggesties en zorgpunten

Tijdens beide informatieavonden zijn de vragen, suggesties en zorgpunten verzameld.  De vragen die schriftelijk zijn ingediend krijgen een schriftelijke reactie, de overige vragen,  de suggesties en zorgpunten worden meegenomen bij de uitwerking van de ontwerpen. Op basis van de opgehaalde informatie uit de bijeenkomsten worden de voorlopige ontwerpen de komende maanden uitgewerkt naar definitieve ontwerpen. In februari wordt hierover terugkoppeling gegeven, bij de presentatie van de definitieve ontwerpen. Mocht het zo zijn dat het alternatief in Polder de Dijken-Bakkerom bij de verdere uitwerking een serieuze optie wordt, dan wordt niet tot februari gewacht, maar zal eerder een bijeenkomst met de streek worden georganiseerd.

De komende twee maanden plant het projectbureau ook keukentafelgesprekken waarin individuele afspraken met betrokken particulieren die in het gebied wonen worden gemaakt. Hierin wordt onder andere aandacht geschonken aan de vormgeving van de kades rondom hun woningen.