Milieueffect rapportage (MER)

Een milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieugevolgen van een plan in beeld voordat er een besluit over is genomen. De initiatiefnemer beschrijft de verwachte gevolgen voor het milieu in een milieueffectrapport.

Hier vind je de website van de commissie m.e.r.

Volwaardige rol voor het milieu

Milieueffectrapportage garandeert een volwaardige rol voor het milieu in de besluitvorming over plannen en projecten. De eerste stap bij m.e.r. is de kennisgeving. Deze kennisgeving gaat vaak gepaard met een notitie die reikwijdte en detailniveau aangeeft, afgekort NRD.

Wil je hier meer over lezen, dan verwijzen we je graag naar de website van Rijkswaterstaat / het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Voor het Zuidelijke Westerkwartier is er ook zo’n NRD opgesteld. Iedereen kan hier op reageren.

Wat staat er in een NRD?

In de NRD staat wat het plangebied is, wat de doelen zijn die we willen bereiken en met welke inrichting we die willen bereiken. In de NRD staat ook welke variatie er mogelijk is in inrichting. Voor het Zuidelijk Westerkwartier zijn en worden die varianten per deelgebied benoemd. Tot slot staat in de NRD ook welke milieueffecten straks in het milieueffectrapport (MER) in beeld gaan komen.

Hieronder lees je de officiële kennisgeving:

Mededeling inspraak reikwijdte en detailniveau m.e.r.-procedure waterberging/ natuurontwikkeling ZWK

Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen maken bekend dat de inspraak over de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen milieueffectrapport (MER) voor het project waterberging en natuurontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier van start gaat.

Het project richt zich op de inrichting van drie aangewezen waterbergingsgebieden (Dwarsdiep, polder De Dijken/ Bakkerom en De Drie Polders) en het Natuur Netwerk Nederland (NNN) in de gemeenten Leek, Marum en Grootegast. Voor de realisatie van het project is een gebiedscommissie ingesteld.

Het project is m.e.r.-plichtig. In deze m.e.r.-procedure zijn de initiatiefnemers: het waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen. Het bevoegd gezag is de provincie Groningen.

Voor de mogelijke maatregelen in het betreffende gebied zal een MER worden opgesteld, waarin de milieueffecten van de inrichtingsmaatregelen worden onderzocht. Als eerste stap in de m.e.r.-procedure is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld, voorheen “startnotitie” genaamd. De NRD beschrijft het project en geeft aan welke onderwerpen aandacht zullen krijgen in het MER.

Op basis van de ontvangen inspraak en adviezen zullen Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen definitief de reikwijdte en het detailniveau van het MER vaststellen.

Procedure

Met deze mededeling is de wettelijke (uitgebreide) m.e.r.-procedure gestart. Voordat het MER kan worden opgesteld dienen Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen de reikwijdte en het detailniveau van het MER vast te stellen. Hiervoor wordt advies gevraagd aan de wettelijke adviseurs en is het mogelijk zienswijzen in te dienen. We hebben er voor gekozen om ook aan de Commissie voor de m.e.r advies te vragen in deze fase van de m.e.r.-procedure.

Terinzagelegging

De NRD ligt van 30 september tot en met 10 november 2016 op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage in:

  1. het  provinciehuis te Groningen. Hiervoor dient u zich te melden bij de balie, ingang Sint Jansstraat 4 te Groningen;
  2. het kantoor van het waterschap Noorderzijlvest, Stedumermaar 1 te Groningen;
  3. de gemeentehuizen van de gemeenten Leek, Marum en Grootegast.

De NRD is ook te vinden op de websites van de provincie Groningen: www.provinciegroningen.nl, waterschap Noorderzijlvest: www.noorderzijlvest.nl en van het project ZWK: www.zuidelijkwesterkwartier.nl.

Inspraak

Een ieder kan tot en met 10 november 2016 schriftelijk zienswijzen met betrekking tot de reikwijdte en het detailniveau voor het MER indienen bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, p/a Afdeling Omgeving en Milieu, Postbus 610, 9700 AP te Groningen. Op verzoek kan dit ook mondeling. Daarvoor dient u een afspraak te maken via een van de onderstaande telefoonnummers. Wettelijke adviseurs kunnen eveneens tot en met 10 november 2016 hun advies voor de reikwijdte en het detailniveau geven.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de provincie Groningen:

– Mevr. M. Bakker, overall projectleider, tel: 050-316 4179

– Mevr. W.H. Degenhart Drenth, m.e.r.-coördinator, tel: 050-316 4712