Kennisgeving gebiedsontwikkeling

voorontwerp-inpassingsplan, inrichtingsplannen en MER ter visie

 In het ZWK vindt een gebiedsontwikkeling plaats waarbij drie waterbergingsgebieden worden ingericht, gecombineerd met inrichting van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) in de gemeenten Leek, Marum en Grootegast.

Procedure

Er zijn ontwerp-inrichtingsplannen voor het gebied opgesteld. Voor de gemeenten Leek en Marum is een voorontwerp-inpassingsplan (bestemmingsplan) gemaakt. Het project is m.e.r.-plichtig. Initiatiefnemers zijn het waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen. Het bevoegd gezag voor het MER is de provincie Groningen. Het MER is opgesteld ten behoeve van het provinciaal inpassingsplan en de ontgrondingsvergunningen.

Terinzagelegging

De ontwerp-inrichtingsplannen, het voorontwerp inpassingsplan en het milieueffectrapport (MER) liggen van 11 januari tot en met 21 februari 2018 op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage in:

  • het  provinciehuis te Groningen. Hiervoor kunt u zich melden bij de balie, ingang Sint Jansstraat 4 te Groningen;
  • het waterschapshuis van Noorderzijlvest, Stedumermaar 1 te Groningen;
  • de gemeentehuizen van de gemeenten Leek, Marum en Grootegast.

De documenten zijn ook te vinden op de website van de provincie Groningen.

Inspraak

Van 11 januari tot en met 21 februari 2018 kan een ieder een zienswijze over bovengenoemde documenten indienen. U kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan Gedeputeerde Staten en mailen naar info@provinciegroningen.nl of sturen naar de provincie Groningen, afdeling Omgeving en Milieu, Postbus 610, 9700 AP Groningen onder vermelding van ‘zienswijze ZWK’. U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak daarvoor een afspraak via één van de onderstaande telefoonnummers of kom naar de hoorzitting.

Hoorzitting

Op 6 februari 2018 is de hoorzitting van 19 tot 21 uur in het gemeentehuis van Leek. Tijdens deze hoorzitting kunt u uw zienswijze mondeling indienen.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kun u zich wenden tot de provincie Groningen:

– Mevr. M. Bakker, projectleider, tel: 050-3164179

– Mevr. W.H. Degenhart Drenth, m.e.r.-coördinator, tel: 050-3164712