EU-POP-subsidie klimaatadaptatie Zuidelijk Westerkwartier toegekend

Op 26 juli 2019 is in het kader van klimaatadaptatie een aanvraag voor EU-POP-subsidie ingediend. De aanvraag is voor 100% gehonoreerd.

Logo Europees LandbouwfondsVoor het gebied De Drie Polders is subsidie aangevraagd voor het nieuw te bouwen gemaal aan de Lettelberterdijk en ook voor de oeverbescherming in het Lettelberterdiep. In het gebied Polder de Dijken-Bakkerom is subsidie aangevraagd voor de oeverbescherming in de Matsloot. In deze subsidieaanvraag zijn ook de kunstwerken (twee inlaten en een uitlaat), de natuurvriendelijke inrichting van een aantal sloten en de aanpassing van kades naar kerende hoogtes opgenomen waardoor de Lettelberterbergboezem weer optimaal kan worden ingezet en benut.

Eind december 2019 kregen wij van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN, de instantie die de subsidieaanvragen afhandelt) een positieve reactie op de aanvraag in het kader van de klimaatadaptatie Zuidelijk Westerkwartier.

De aanvraag is voor 100% gehonoreerd, er is een bedrag van € 2,7 miljoen toegezegd, zijnde 50% van de geraamde kosten ad. € 5,4 miljoen. De (50%) niet gesubsidieerde kosten worden gefinancierd vanuit het Waterschap Noorderzijlvest en de Provincie Groningen.