Eindrapport verbeteringen voor recreatieve beleving afgerond

Naast het inrichten van waterbergingsgebieden en natuurontwikkeling kijken we ook hoe we de beleefbaarheid en de mogelijkheden voor recreatie en toerisme in het ZWK kunnen vergroten. Afgelopen periode zijn hiervoor ideeën, wensen en kansen geïnventariseerd.

 

Het beleefbaar maken van het gebied is een gezamenlijke opgave. De werkgroep recreatie binnen de gebiedsontwikkeling heeft daarom een brede inventarisatie onder ondernemers, inwoners en omwonenden uitgevoerd. In een eerdere oproep hebben we ook u als ondernemer, bewoner en of gebruiker/consument van het Zuidelijk Westerkwartier gevraagd om mee te denken.

 

Inventarisatie

Voor de inventarisatie van alle kansen, wensen en ideeën is een externe kracht ingehuurd: Ruben Abma. De afgelopen periode heeft hij contact gehad met de dorpsverenigingen en andere betrokken partijen binnen het Zuidelijk Westerkwartier. Deze inventarisatie is nu afgerond. In dit rapport leest u de complete inventarisatie van de ideeën die zijn aangedragen, de belangrijkste uitkomsten en het vervolgproces.

 

Bekijk hier het rapport.

 

Samenwerking omgeving

De werkgroep recreatie en toerisme bestaat uit deelnemers van gemeente Westerkwartier, Staatsbosbeheer, de ondernemersvereniging toeristisch Westerkwartier, waterschap Noorderzijlvest, provincie Groningen en Prolander. Het beleefbaar maken van het gebied is een gezamenlijke opgave. De werkgroep die hier mee bezig gaat bereidt de plannen voor de (be)leefbaarheid voor. Daarbij zoekt zij waar mogelijk aansluiting bij ideeën van andere partijen, zoals Platform Oude Riet en dorpsverenigingen