Dijkweg wordt waterkerende kade

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier is akkoord gegaan met het voorstel om de Dijkweg bij Boerakker als waterkerende kade te gaan gebruiken. 

Waarom wordt de Dijkweg een kade?

In eerste instantie zouden er, op basis van de planvorming, kades langs de Dijkweg worden gelegd. Na onderzoek bleek echter dat de ondergrond in het gebied erg slap is. Dat zou betekenen dat de kades qua hoogte en breedte heel fors moesten worden om aan de waterkerende functie te voldoen. Dat is voor het landschap en voor de bewoners van het gebied niet wenselijk.

Daarom is gezocht naar een ander idee. Het alternatief om de Dijkweg en Redendijk als kade in te richten kwam als beste uit de bus. Dit alternatief is nader onderzocht en uitgewerkt. Voordelen van dit alternatief zijn dat er meer natuur en waterberging kan worden gerealiseerd tegen relatief lagere kosten. Voor het alternatief is een landschappelijke inpassing gemaakt en het is besproken en afgestemd met de opdrachtgevers, de Gebiedscommissie, de gemeente, de Belangenvereniging PDDB en de direct aanwonenden. 

Nadere bestuurlijke afspraken worden in september 2019 gemaakt.

Ontwerp wijzigingsplan ter inzage

Voor de realisatie is het noodzakelijk dat het bestemmingsplan Buitengebied Leek wordt aangepast. Daarom ligt het ontwerp Wijzigingsplan buitengebied Westerkwartier, waarbij de Dijkweg naast de enkelbestemming Verkeer ook de dubbelbestemming Waterstaat-Waterkering krijgt, ter inzage. Het ontwerp en de bijbehorende stukken zijn vanaf 19 juni 2019 in te zien in de voormalige gemeentehuizen in Leek en Marum. Tot en met 30 juli 2019 kunnen daar schriftelijk of mondeling zienswijzen op worden ingediend.

Lees meer over de terinzagelegging en het indienen van zienswijzen in het Gemeenteblad