Voortgang en planning maart 2022

Benieuwd naar de recente planning en voortgang in het Zuidelijk Westerkwartier? Lees het hier.

 

De Drie Polders, Natuur en Waterberging

De laatste 2 werkpakketten zijn omschreven en worden uitgevoerd door aannemer Aannemingsbedrijf Oosterhuis B.V. te Nijeveen. Dat gebeurt tegelijk met de robuuste ecologische verbindingszone (REVZ). In deze pakketten wordt, naast de aanplanting van bomen en struiken en het aanbrengen van faunagaas en beheerpaden, ook invulling gegeven aan een wandelroute, uitkijkpunt, educatie en beleving van De Drie Polders en de kunstwerken aan de Lettelberterdijk.

 

Aanbrengen grasbetonstenen voor grasoverslagplaatsenIn maart zijn de grasoverslagplaatsen in het gebied aangelegd (zie foto) en de kade overgangen zijn voorzien van grasbetonstenen. De semiverharde ontsluiting voor het beheer (gelegen achter de Gave) is aangebracht en functioneert.

De aannemer is in de zuidwest hoek begonnen met het aanplanten van bomen en struiken, zie hiervoor onderstaande foto.

Aan de zuidkant (langs de Mienscheer) is een start gemaakt met de aanbrengen van faunagaas. Dit om te zorgen dat fauna (otters) vanuit het gebied niet de A7 op kunnen lopen. Begin april wordt in de Lettelberterdijk ,net boven de Mienscheer, het bestaande veerooster vervangen door een faunarooster.

 

Omdat dit wegtrace ook een functie heeft als kade die minimaal een hoogte moet hebben van 0 NAP wordt de Lettelberterdijk hier iets verhoogd zodat de waterkerende functie blijft en fauna toch onder de Lettelberterdijk door kan De Drie Polders is.De aanwonenden worden vooraf door de aannemer op de hoogte gebracht welke eventuele tijdelijke overlast dit met zicht mee gaat brengen. Alle woningen en aanliggende gronden blijven gedurende de uitvoering van het plaatsen van dit faunarooster altijd bereikbaar.

 

Planning
Planning is dat alle werkzaamheden eind april worden afgerond. De werkgroep recreatie werkt aan de uitwerking van het beleven en benutten, de planning is dat na de zomer er duidelijkheid is over het uitkijkpunt, de educatie en beleving van het gebied.

NB: Wij willen een ieder dringend verzoeken om het gebied ( De Drie Polders) pas in te gaan als alle werkzaamheden zijn uitgevoerd en zich ook daarna alleen te begeven op de aangelegde en opengestelde route.

 

Foto van de eerste palen in de grond voor het faunagaas aan de zuidkant De Drie Polders      Aanplant bosplantsoen in De Drie Polders

Foto 1: Aanleg faunagaas (otterraster) zuidkant De Drie Polders
Foto 2: Aanplant bosplantsoen in De Drie Polders 

 

Polder de Dijken-Bakkerom, Natuur en Waterberging

De werkzaamheden in het deelgebied zijn op een paar restpunten na afgerond. Op 30 oktober 2021 is het werk formeel opgeleverd en overgedragen. Daarnaast wordt nog gewerkt aan een ‘groenplan’. In dit plan wordt de beplanting rondom de Dijkweg en de Bakkerom N388 en een wandelroute uitgewerkt.

Op 30 maart is de voortgang van de uitvoering tijdens een bewonersbijeenkomst besproken in “de Kiep”. In dit artikel leest u meer over deze bewonersavond en kunt u de presentatie bekijken.

 

Brug en geautomatiseerde stuw N388

De stuw in de bevervallei is gebouwd, deze moet nog elektrisch worden aangesloten zodat deze automatisch te bedienen is. Nadat in januari de heipalen voor de nieuwe brug zijn aangebracht wordt er nu gebouwd aan de brug zelf. De planning is dat tussen 9 mei t/m 10 juni de N388 gestremd gaat worden. In deze periode zal aansluiting naar de nieuwe brug worden aangelegd (geasfalteerd) en zal de bypass worden verwijderd. Ook zal in deze periode de N388 worden aangepast naar een 60 Km weg.

 

Foto van de eerste balken die zijn neergelegd voor het brugdek vanaf de andere kant    Foto van de eerste balken die zijn neergelegd voor het brugdek

 Foto’s: Bouw van het brugdek voor de nieuwe brug in de N388

 

 

Robuuste Ecologische Verbindingszone (REVZ)

Foto van de afgegraven grond in de REVZ

Binnen de REVZ wordt ongeveer 14.000 m3 grond ontgraven. Dit wordt binnen de gebiedsontwikkeling hergebruikt. De aanbesteding voor de uitvoering is eind november afgerond, aannemer Oosterhuis is deze werkzaamheden aan het uitvoeren.
De uitvoering van de REVZ vindt plaats van januari 2022 tot en met april 2022. Dit wordt gecombineerd met het laatste werkpakket van De Drie Polders. De oplevering staat gepland voor eind april 2022.

 

Foto: In de REVZ wordt de bouwvoor verwijderd waardoor deze delen natter worden en geschikt worden gemaakt voor de functie van een verbindingszone. De vrijkomende grond wordt hergebruikt binnen de gebiedsontwikkeling.

 

 

 

Lettelberterbergboezem optimalisatie

De werkzaamheden zijn nog niet afgerond, de terreinomstandigheden zijn nog te nat.  De formele oplevering en overdracht (O&O) gebeurt in het voorjaar van 2022. Vanwege de natte omstandigheden worden in het voorjaar de maaipaden nog ingezaaid.

 

NBW-maatregelen in 6 landbouwpolders fase 2

Werkzaamheden die niet uitgevoerd konden worden in fase 1 en nog wel nodig zijn worden opgenomen in NBW-fase 2. Het gaat hier om de uitwerking bij Nienoord en aan de Pasop. Bij Nienoord spelen meerdere zaken, zoals de doorfietsroute en natuuropgave Leekstermeer. De benodigde onderzoeken voor de werkzaamheden voor NBW-fase 2 zijn in voorbereiding. De uitvoering staat gepland voor zomer en najaar 2022.

 

NBW-gemaal Fanerpolder en Zuiderhoeksterstuw

De bouw van de Zuiderhoeksterstuw is na het broedseizoen 2021 gestart en voor de bouwvak afgerond. De automatische stuw is opgeleverd en overgedragen aan het waterschap Noorderzijlvest.
Het nieuw te bouwen gemaal Fanerpolder is in 2021 ontworpen en uitgewerkt in definitief ontwerp (DO) en bestek. De aanvullende werkzaamheden, onder andere verbeteren kade en herstel weg is nu ook uitgewerkt. Planning uitvoering start 2e kwartaal 2022. Oplevering volgt in het 2e kwartaal van 2023.

 

2 Compartimenteringsstuwen

De stuw in het Lettelberterdiep is op 31 augustus geplaatst en wordt momenteel afgewerkt. De stuw in het Hoendiep is op 4 november geplaatst. Bekijk hier de foto’s en een video van de plaatsing in het Hoendiep. De afwerking en oplevering van beide stuwen stond gepland voor eind januari 2022. De werkzaamheden zijn nog niet geheel afgerond.

 

Dwarsdiep

Hydrologisch onderzoek
Op dit moment wordt gewerkt aan de uitwerking van het inrichtingsplan voor het Dwarsdiep. Om een goed beeld te krijgen van de inrichtingsmaatregelen vindt onderzoek plaats naar de effecten van de inzet van de waterberging op de waterhuishouding. In het hydrologisch vervolgonderzoek worden de maatregelen nu uitgewerkt en doorgerekend. Ten behoeve van het peilbesluit verwachten wij in het voorjaar hier ook de eerste gesprekken te plannen met de betreffende perceeleigenaren om de eventuele maatregelen te bespreken.

 

Hoogwater en plassen in het dwarsdiepgebied

Overige onderzoeken (ecologie, bodem, draagkracht, wegen en kaden)

Er zijn diverse onderzoeken gestart. Op basis van de eerste onderzoeken en resultaten worden nu ook vervolgonderzoeken opgestart om later de vergunningsaanvragen te kunnen doen en/of eventuele aanvullende maatregelen te bepalen (bijv. op het gebied van ecologie).

 

Analyse kaden en wegen

Om ongewenst ruimtebeslag door extra kaden of watergangen te vermijden (o.a. op de gronden die noodzakelijk zijn voor de natuur en waterberging  volgt het inrichtingsplan zoveel mogelijk de natuurlijke hoogtelijnen van het landschap (beekdal Dwarsdiep).  Daarmee is het uitgangspunt om de waterberging landschappelijk goed in te passen. Dat geldt ook voor de wegen binnen de waterberging.

Onlangs heeft met er met de gemeente Westerkwartier overleg plaatsgevonden over de wegen binnen de waterberging (o.a. Turfweg). Gezamenlijk onderzoeken wij of de bestaande wegen binnen de waterberging tijdens de inzet van de waterberging tijdelijk kunnen worden afgesloten en wat het effect is op de wegen en de omgeving.


Veldbezoek Staatsbosbeheer en Biochemisch onderzoek

In een sessie en veldbezoek is samen met de toekomstige beheerder Staatsbosbeheer gesproken over de mogelijkheden om de natuurpotentie van verworven gronden te vergroten door bijv. af te plaggen. Ook is gesproken over de effecten die dat heeft op het toekomstig beheer en hun inbreng voor het inrichtingsplan. Binnenkort start het onderzoek naar biochemische samenstelling van de voormalige agrarische percelen. Hiermee wordt inzichtelijk of verschraling van de percelen noodzakelijk is om de gewenste natuur te realiseren. De af te graven grond kan dan weer gebruikt worden in het project voor bijvoorbeeld kaden.

 

Vervolg

De planning is om u in het voorjaar te informeren en met de bewoners in het gebied in gesprek te gaan over wat we aan het onderzoeken zijn. Wij kunnen u dan meenemen in de eerste onderzoeksresultaten, die later dit jaar uitgewerkt worden in het schetsontwerp. Ook zal dit voorjaar gestart worden met de uitwerking van recreatie, toerisme en de beleving van het Dwarsdiepgebied. Hiermee gaat een nieuwe werkgroep aan de slag waarbij wij ook graag in gesprek gaan met de bewoners van het gebied. De planning is dat er eind 2022 een schetsontwerp (SO) ligt dat daarna wordt uitgewerkt in een voorlopig ontwerp (VO), definitief ontwerp (DO) en daarna in één of meerdere contracten.


Baggeren
Binnen het Project baggeren gaat het waterschap het Dwarsdiep, Wolddiep en de Matsloot uitbaggeren. Voor de uitkomende bagger wordt nu een tijdelijk depot aangelegd. Na indroging zal de grond hergebruikt worden voor het aanleggen van bijvoorbeeld kades voor de waterberging in het Dwarsdiep. Waterschap Noorderzijlvest wil duurzaam werken. Daar hoort circulair werken bij: zoveel mogelijk hergebruik van grondstoffen.

 

Hoogwater in een sloot in het dwarsdiepgebied    Hoogwater in de sloot in het dwarsdiepgebied

Foto’s: Eind februari was het ook erg nat in het Dwarsdiep gebied.

 

Vragen en of opmerkingen?

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij een medewerker van Prolander. U kunt bellen of appen met ErnstJan Cornelius via 06-52401179 of mailen naar e.cornelius@prolander.nl.