Voortgang en planning december 2022  

In dit bericht leest u de laatste voortgang en planning van de verschillende deelgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier.

 

De Drie Polders (natuur en waterberging)

De werkzaamheden voor de natuur en wateropgaven zijn uitgevoerd. Afgelopen zomer heeft Staatsbosbeheer ervaringen opgedaan met het beheren van het natuur- en waterbergingsgebied De Drie Polders. Met deze ervaringen zijn er een aantal aanpassingen voorzien. Zoals het verbeteren van een aantal beheerpaden door het aanpassen van een aantal bermen en taluds. Daarnaast blijken een aantal dammen over de omliggende sloot niet nodig te zijn voor het beheer.

Aan de revisie en het opleverdossier wordt gewerkt, dit is complex gezien er meerdere aannemers werken hebben uitgevoerd. Planning oplevering en overdracht opleverdossier Q2 2023.

 

Recreatie, educatie en beleving

De werkgroep Recreatie werkt daarnaast aan een plan voor het beleven en benutten van het gebied. Het gaat om een uitkijkpunt, educatie en beleving van De Drie Polders en de kunstwerken aan de Lettelberterdijk. De werkgroep legt najaar 2022 de laatste hand aan een voorstel voor recreatieve voorzieningen in de Drie Polders en Polder de Dijken Bakkerom.

Voor het uitkijkpunt wordt onderzocht welke ontwerpen passen in het beschikbare budget. Veel materiaalkosten zijn gestegen en levertijden zijn lang, dus dit vraagt extra aandacht. Vervolgens kan een keuze worden gemaakt voor meubilair. Langs het wandelpad plaatsen we enkele bankjes en informatieborden. Zodra er goed en betaalbaar pakket ligt, presenteren we dat aan de omgeving. Plaatsing zal plaatsvinden in het 2e kwartaal van 2023.

 

Verbeteren en herstel Lettelberterdijk

In samenwerking met de gemeente Westerkwartier krijgt een gedeelte van de Lettelberterdijk een nieuwe asfaltlaag. Het deel dat we gaan vernieuwen ligt tussen ’t Mienscheer en het gemaal. Daarnaast wordt het oude veerooster en de bestrating nabij het oude gemaal vervangen en voorzien van een nieuwe asfaltverharding. Ook is op een ongeveer 15 plekken herstel nodig aan de randen van het fietspad. De planning van de afronding was december 2022 maar heeft door de vorst een doorloop naar januari 2023.

 

Polder de Dijken-Bakkerom (natuur en waterberging)

De werkzaamheden voor dit project zijn afgerond en op 30 oktober 2021 is dit project formeel opgeleverd en overgedragen aan de eindbeheerders. In 2022 zijn tijdens de onderhoudsperiode een aantal oude en nieuwe restpunten uitgevoerd. De revisie moet nog worden opgesteld. Dit staat gepland voor Q2 2023.

 

Geautomatiseerde kunstwerken

De werkzaamheden voor dit project zijn in 2021 afgerond. Op 30 oktober 2021 zijn de kunstwerken formeel overgedragen aan de eindbeheerder, waterschap Noorderzijlvest. Het technisch opleverdossier is opgeleverd aan het waterschap, de gemeente en Staatsbosbeheer.

 

Brug en geautomatiseerde stuw N388

De N388 is aangepast en verbeterd en opgeleverd, evenals het naastgelegen fietspad. In dit fietspad zijn deze zomer een aantal scheuren geconstateerd. Op dit moment wordt onderzocht waardoor deze scheuren zijn ontstaan, hoe deze scheuren kunnen worden voorkomen en welk herstel er nodig is. De formele oplevering en overdracht staat gepland voor het najaar 2022.

 

Groenplan

In 2022-2023 wordt binnen het groenplan invulling gegeven aan de recreatieve beleving en wordt bosplantsoen aangebracht. Komend plantseizoen (periode januari-maart 2023) worden de werkzaamheden uit het groenplan uitgevoerd, zoals het planten van bomen. De aanpassingen op particuliere erven worden uitgewerkt, besproken met betrokkenen en ingepland om uit te voeren. Ongeveer  40 bomen die langs het eerste deel van de Dijkweg zouden worden geplant,kunnen niet worden aangebracht vanwege kabels en leidingen. Prolander gaat in overleg met de gemeente om te kijken waar deze bomen alsnog kunnen worden aangebracht. De uitvoering staat gepland voor Q1 2023.

 

Vismigratie

In gemaal de Dijken is een nieuwe visvriendelijke pomp geplaatst. De innovatieve vislift is op 25 januari 2022 geplaatst is daarna in het 1e kwartaal afgewerkt en overgedragen aan het waterschap. Vele vissen hebben al gebruik gemaakt van de vislift. De werkzaamheden zijn in Q1 2022 afgerond.

 

Robuuste Ecologische Verbindingszone (REVZ)

In juni 2022 is dit werk opgeleverd. De revisie is opgesteld en aangeleverd aan de opdrachtgever. Ter afscheiding met aanliggende landbouwgrond wordt dit najaar nog een raster geplaatst. Hiermee is dit project dan afgerond. De revisie wordt in Q4 2022 opgeleverd.

 

Faunaduiker Pasop

Om de REVZ te verbinden met de gronden aan de westkant van de Pasop, wordt in de Provincialeweg N978 een nieuwe faunaduiker geplaatst. Ook moeten er in dit gebied NBW-werkzaamheden worden uitgevoerd. Voor de faunaduiker is een omgevingsvergunning aangevraagd en deze is verleend. Het plaatsen van de faunaduiker staat nu ingepland voor zomer 2023. Dit geldt ook voor NBW-maatregelen aan de Pasop.

 

Optimalisatie Lettelberterbergboezem

Alle werkzaamheden en restpunten zijn inmiddels afgerond. De formele oplevering en overdracht (O&O) vindt in najaar van 2022 plaats. Afgelopen periode bleek dat een recent aangebrachte kade aan de noordwestzijde van de Lettelberterbergboezem te veel zetting vertoonde en hierdoor te snel te laag zou worden. In overleg met waterschap Noorderzijlvest en de betrokken grondeigenaren/gebruikers zijn afspraken gemaakt om op deze kade extra grond aan te brengen. De grond hiervoor is beschikbaar gekomen in de naast gelegen Lettelberterbergboezem. De grond is in september naar de kade vervoerd en aangebracht. Direct daarna werd het door regenval erg nat. Daarom wachten we met het afwerken van de kade en het inzaaien, totdat de grond voldoende is ingedroogd. De afronding staat gepland voor het voorjaar van 2023.

 

Kadeverbetering Hoendiep ZZ

Het werk is op 30 oktober 2021 formeel opgeleverd en overgedragen aan eindbeheerder, de gemeente Westerkwartier (de weg) en het waterschap Noorderzijlvest (damwand en tuimelkades). Met twee particulieren is een overeenkomst afgesloten voor het dagelijks beheer/gebruik van de tuimelkade op grond van deze particulieren.

 

NBW-maatregelen in 6 landbouwpolders fase 1

Aannemer heeft het werk opgeleverd. Er is een restpuntenlijst opgesteld die is afgewerkt. Werk is formeel opgeleverd en overgedragen op 30 oktober 2021 aan het waterschap.

 

NBW-maatregelen in 6 landbouwpolders fase 2

In de NBW-fase 2 gaat het  om de uitwerking bij Nienoord en aan de Pasop.Bij Nienoord spelen meerdere zaken, zoals de doorfietsroute en natuuropgave Leekstermeer. De benodigde onderzoeken voor de werkzaamheden voor NBW-fase 2 zijn in voorbereiding. De uitvoering staat voorlopig gepland voor Q2 en Q3  2023.

 

NBW-gemaal Fanerpolder en Zuiderhoeksterstuw

De automatische Zuiderhoeksterstuw is 2021 opgeleverd en overgedragen aan het waterschap Noorderzijlvest. De bouw van het gemaal Fanerpolder wordt uitgevoerd door aannemer De Boer en De Groot, die ook het gemaal aan de Lettelberterdijk heeft gebouwd. De uitvoering is gestart in augustus 2022. De oplevering staat gepland voor het 2e kwartaal van 2023.

 

2 Compartimenteringsstuwen uitvoering en oplevering

Alle werkzaamheden aan de compartimenteringsstuwen in het Lettelberterdiep en het Hoendiep zijn afgerond en het werk is formeel opgeleverd. De onderhoudstermijn is ingegaan en loopt in het voorjaar van 2023 af. In de onderhoudsperiode wordt het benodigde onderhoud aan de stuwen uitgevoerd. Op 28 september hebben de eerste onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden waarbij de werking natuurlijk ook is getest.

 

Dwarsdiep

 

Voortgang schetsontwerp

Aan het schetsontwerp voor het Dwarsdiep wordt hard gewerkt. Van de verschillende deelonderzoeken naar bijvoorbeeld de waterhuishouding, bodemopbouw en natuur zijn de uitwerkingen beschikbaar. De verschillende puzzelstukjes en de wensen en opmerkingen uit de omgeving hebben we samengevoegd tot het schetsontwerp.

Eind november was een eerste versie van het schetsontwerp klaar deze is gepresenteerd en besproken in de projectgroep en in december in de gebiedscommissie. We werken ernaartoe om eind januari 2023 het schetsontwerp zover gereed te hebben zodat wij deze tijdens één of meerdere gebiedsavonden en of inloopbijeenkomsten aan het gebied kunnen presenteren en met het gebied in gesprek kunnen gaan. 2023 staat vervolgens in het teken van de nadere uitwerking tot een voorlopig – en definitief ontwerp.

 

Baggeren

Binnen het project baggert het waterschap het Dwarsdiep, Wolddiep en de Matsloot. Inmiddels zijn het Dwarsdiep en het Wolddiep gebaggerd. Voor de vrijkomende bagger is een tijdelijk depot aangelegd. Na indroging wordt de grond onder andere hergebruikt bij het aanleggen van kades voor de waterberging in het Dwarsdiep. Waterschap Noorderzijlvest wil duurzaam en circulair werken: daar hoort het zoveel mogelijk hergebruik van grondstoffen bij. De bagger uit de Matsloot gaat niet naar het aangelegde tijdelijke depot maar zal terplekke langs de Matsloot in de kades worden verwerkt.

 

Planning afronding Project bureau ZWK:

Per deelgebied aangegeven wanneer de gebieden gereed zijn en wanneer de overdracht en afronding plaatsvindt.

 

Planning Dwarsdiep

Planning van de verschillende fases en activiteiten in het Dwarsdiep