Voornemen tot tijdelijke overeenkomst beheer De Drie Polders en Polder De Dijken-Bakkerom

In 2022 zijn de waterbergingsgebieden De Drie Polders en De Dijken-Bakkerom opgeleverd. Een groot deel van de grond in deze waterbergingsgebieden is van de provincie. Deze grond wordt in gebruik gegeven aan Staatsbosbeheer. Dat voornemen hebben Prolander en het waterschap vorige week via een officiële publicatie op mijnoverheid.nl aangekondigd.

Tijdelijke gebruikersovereenkomst 

Hoewel Staatsbosbeheer het beheer en het onderhoud van deze gebieden ook nu al verzorgt, moeten de grenzen van de percelen nog officieel worden vastgesteld. Er is veel grond geruild en er worden nieuwe afspraken gemaakt met eigenaren, omwonenden en belanghebbenden. Omdat de grenzen van de percelen nog niet vastliggen, kan er nog geen definitieve gebruiksovereenkomst worden gesloten. Beheer en onderhoud is al wel nodig. Daarom worden er al wel afspraken gemaakt over hoe de waterbergende functie het best beheerd kan worden. Dat leggen we vast in de tijdelijke overeenkomst, waarmee Staatsbosbeheer ook weer rechtsgeldige afspraken met haar pachters kan maken. Als alle perceelgrenzen kadastraal en notarieel zijn vastgelegd, maken we een definitieve gebruiksovereenkomst. 

Overeenkomst geldt alleen voor grond provincie 

De overeenkomst gaat alleen over percelen die al in eigendom van de provincie zijn of waar al gebruiksafspraken met eigenaren gemaakt zijn. Waar dat niet het geval is, verandert er niets. Staatsbosbeheer zal op verschillende plekken tijdelijke schapenhekjes plaatsen. De perceeleigenaar heeft hier altijd de beslissende stem in en bepaalt wat wel en niet mag. Dit zal ook worden opgenomen in de met Staatsbosbeheer te sluiten overeenkomst. 

Mocht iemand het er niet mee eens zijn, dan kan een zienswijze worden ingediend via info@noorderzijlvest.nl