Uitgebreide update deelgebieden

Afgelopen maandagavond is onderstaande update gepresenteerd aan de gebiedscommissie. Lees hier meer.

 De Drie Polders:

Grond-weg-waterbouw (GWW):

 • Aannemer loopt achter op schema ondanks het mooie weer.
 • Er zijn kleine vertragingen opgelopen doordat werkzaamheden aangepast moesten worden vanwege broedende vogels.
 • Door archeologische “vondsten” is nader archeologisch onderzoek verricht. Een conclusie uit het onderzoek is dat de helft van de petgaten niet gegraven gaat worden.
 • Tijdens de grondwerkzaamheden is onvoldoende grond beschikbaar gekomen om kades van te maken. Er wordt gezocht naar een oplossing.

Kunstwerken:

 • De uitvoering van de kunstwerken, gemaal en inlaatvoorziening aan de Lettelberterdijk verloopt voorspoedig.
 • Planning is dat eind 2020 de kunstwerken inzetbaar zijn.
 • Overlast voor de omgeving blijft beperkt. Er zijn weinig tot geen “klachten” binnengekomen. Tijdens de start van de werkzaamheden is bij direct omwonenden een bloemetje bezorgd voor eventuele overlast.

Foto: De Gave (oost) gezien vanaf kunstwerken aan de Lettelberterdijk.

Foto: De Gave (oost) gezien vanaf kunstwerken aan de Lettelberterdijk.

Foto: De Gave (oost) verbreed vanwege grondbalans (zand).

Foto: De Gave (oost) verbreed vanwege grondbalans (zand).

Foto: Inlaatvoorziening aan de Lettelberterdijk in aanbouw (bovenkant).

Foto: Inlaatvoorziening aan de Lettelberterdijk in aanbouw (bovenkant).

Foto: Inlaatvoorziening aan de Lettelberterdijk in aanbouw (landzijde).

Foto: Inlaatvoorziening aan de Lettelberterdijk in aanbouw (landzijde).

Foto: Inlaatvoorziening aan de Lettelberterdijk aanbrengen beton (Lettelberterdiep zijde).

Foto: Inlaatvoorziening aan de Lettelberterdijk aanbrengen beton (Lettelberterdiep zijde).

Foto: Stuw voor het natuurgebied De Drie Polders in aanbouw.

Foto: Stuw voor het natuurgebied De Drie Polders in aanbouw.

Polder de Dijken-Bakkerom

 Grond-weg-waterbouw (GWW):

 • De aannemer ligt op schema om in het najaar van 2020 het werk op te leveren. Het afwerken en afronden heeft een doorloop naar 2021.
 • De meeste kades met uitzondering van de kade aan de Matsloot en de kades in “de ogen” rondom drie particulieren zijn op hoogte en zijn of worden ingezaaid.
 • Bakkerom 13-15 is “gesaneerd” en afgedekt.
 • Na de bouwvak is gestart met de brug in de Dijkweg.
 • Na de bouwvak is ook de noordoost hoek, welke eerder niet in het bestek zat, opgepakt. Hier worden natuurvriendelijke oevers gegraven en delen van de bovengrond afgegraven. Dit geeft meer mogelijkheden voor de natuur. De afgegraven grond wordt gebruikt voor het maken van kades (aanvulling op de grondbalans).

Kunstwerken:

 • De uitvoering van de kunstwerken, inlaatvoorziening aan de Matsloot verloopt voorspoedig.
 • Planning is dat eind 2020 de kunstwerken inzetbaar zijn.
 • Na de bouwvak wordt het gemaal aan de Redendijk geplaatst.
 • De overlast voor de omgeving is beperkt. Er zijn weinig tot geen “klachten” binnengekomen. Tijdens de start van de werkzaamheden is bij de bewoner aan de Matsloot een bloemetje bezorgd voor eventuele overlast.

 Foto: Noordoosthoek is ontgraven de kade is op hoogte en ingezaaid.

Foto: Noordoosthoek is ontgraven de kade is op hoogte en ingezaaid.

Foto: Afplaggen in de Ottervallei voor betere moeras ontwikkeling, grond wordt gebruikt voor het verbeteren van de kade aan de Matsloot.

Foto: Afplaggen in de Ottervallei voor betere moeras ontwikkeling, grond wordt gebruikt voor het verbeteren van de kade aan de Matsloot.

Foto: brug Dijkweg in aanbouw.Foto: Brug in Dijkweg in aanbouw.

Foto’s: Brug in Dijkweg in aanbouw.

Foto: Nieuwe duiker in Dijkweg

Foto: Nieuwe duiker in Dijkweg

Lettelberterbergboezem

 • De planning voor de uitvoering van de werkzaamheden is in de aanbestedingsfase aangepast.
 • Tijdens de bouwfase worden de kaden intensief belast door zwaar materieel, zoals graafmachines en tractoren. Het gewicht van bouwmaterieel op de kaden resulteert in forse krachten op de kaden waardoor (in combinatie met slappe bodem) glijvlakken kunnen ontstaan. Door het gebrek aan sterkte en stabiliteit in deze bodem worden de werkzaamheden uitgesteld. De uitvoering en het toekomstige beheer voldoen niet aan het gewenste toetscriterium.
 • Na de zomer van 2020 is opnieuw bekeken hoe de kades het beste op een veilige manier verhoogd en gestabiliseerd kunnen worden. Ook het toekomstige beheer is hierin meegenomen.
 • In het najaar 2020 (november) start de aanbesteding van het bestek.
 • In het voorjaar en zomer van 2021 start de uitvoering van de werkzaamheden.
 • In het najaar van 2021 vindt de afwerking en afronding plaats.

Kadewerk Hoendiep ZZ

 •  24 juni 2020 is de aanbesteding van het bestek gestart.
 • Eind augustus 2020 is de afronding van de aanbesteding.
 • De uitvoerende aannemer is Tebezo Waterbouw & Nautische Dienstverlening B.V.
 • De aannemer plant de werkzaamheden in.
 • Begin oktober willen we door middel van een veldbezoek de omwonenden informeren over de werkzaamheden.
 • De damwanden en tuimelkade worden aangebracht. Eind 2020 is de kade op kerende hoogte gebracht.
 • 30 april 2021 vindt de afwerking, afronding en oplevering plaats.

NBW polders (Nationaal Bestuursakkoord Water)

Fase 1

 • 30 juni 2020 is de aanbesteding van het bestek gestart
 • In de tweede week van september is de aanbesteding afgerond, Aannemer Oosterhuis BV uit Nijeveen voert de werkzaamheden uit.
 • De aannemer plant de werkzaamheden in. Grondeigenaren en gebruikers worden hierover per brief op de hoogte gesteld. Op de website zuidelijkwesterkwartier.nl zijn de maatregelen en werkzaamheden per deelgebied in kaart gebracht.
 • De aannemer start met de uitvoering rond 15 oktober 2020.
 • Oplevering fase 1 staat gepland op 1 juli 2021.

Compartimenteringstuwen

 •  10 augustus is de aanbesteding van het bestek gestart.
 • In de derde week van oktober 2020 vindt de afronding van de aanbesteding plaats. De uitvoerende aannemer wordt dan bekend gemaakt.
 • De start van de uitvoering door de aannemer begint in 2021.
 • De planning is dat op 1 juli 2021 beide compartimenteringsstuwen zijn aangebracht. Vervolgens vindt de afronding en oplevering van het project plaats.

In voorbereiding

Brug in Provincialeweg (N388) bij Boerakker*

 • Planning is om bestek in de winter 2021 gereed te hebben.
 • Aanbesteding in voorjaar 2021.
 • Oplevering najaar 2021.

Faunaduiker Provincialeweg (N978) bij Pasop*

 • Planning is om bestek in de winter 2021 gereed te hebben.
 • Aanbesteding in voorjaar 2021.
 • Oplevering najaar 2021.

Fase 2 NBW polders (Leekstermeer en Pasop)

 • Najaar 2020 uitwerking van maatregelen.
 • Start aanbesteding begin 2021.
 • Uitvoering in de zomer van 2021.
 • De oplevering vindt plaats in het najaar van 2021.

NBW polders kunstwerken (gemaal Fanerpolder en Zuiderhoeksterstuw)

 • Najaar 2020 uitwerking van maatregelen.
 • Uitvoering binnen bestek kunstwerken.
 • Gereed 2021.

Robuuste verbindingszone Pasop**

 • Planning is om bestek in de winter 2021 gereed te hebben.
 • Aanbesteding in voorjaar 2021.
 • Oplevering najaar 2021.

Recreatieve en educatieve uitwerking De Drie Polders**

 • Planning is om bestek in de winter 2021 gereed te hebben.
 • Aanbesteding in voorjaar 2021.
 • Oplevering najaar 2021.

Oplossing en afronding Zuidoosthoek Ottervallei (Mensumaweg 42)

 • Gesprekken zijn gaande.
 • Najaar 2020 moet kade op kerende hoogte zijn.
 • Afronding in zomer 2021.

Vismigratie Polder de Dijken-Bakkerom

 • Maatregelen worden uitgewerkt.
 • Waterschap kijkt naar benodigde (extra) financieringsmogelijkheden.
 • Indien financiering rondkomt uitvoering binnen bestek kunstwerken.

* Zo mogelijk samen te voegen in één werk

**Zo mogelijk samen te voegen in één werk

Dwarsdiep

 • In juni 2020 is een projectstartup (PSU) gehouden. Hierbij is besproken welke onderzoeken nodig zijn inclusief een planning.
 • De opgave is om de waterberging eind 2022 inzetbaar te krijgen.
 • Afronding en oplevering van het project vindt plaats in 2023.
 • De uitvoering start uiterlijk inbegin 2022.
 • Op basis van de Standaardsystematiek voor Kostenraming (SSK) – dit is een systematiek voor het maken van kostenramingen in de bouw en biedt een handreiking voor kostenmanagement – vanuit het inrichtingsplan in 2017 is inzichtelijk welke kosten verwacht kunnen worden. Er is ervaring opgedaan bij onderzoeken en uitvoering van Polder de Dijken-Bakkerom en De Drie Polders. Deze zijn verwerkt in een aangepaste (SSK) raming.
 • De aangepaste (SSK) raming geeft ook inzicht in de benodigde voorbereidingskosten. In oktober 2020 wordt de financiering ten behoeve van voorbereidende onderzoeken voor de (hybride) planuitwerking voorgelegd bij het waterschap en de provincie.

Projectbureau

 • Vanuit het projectbureau worden de projecten aangestuurd.
 • Hierbij wordt rekening gehouden met de adviezen vanuit het RIVM en de Rijksoverheid rondom het coronavirus. Vergaderingen vinden zoveel mogelijk online plaats, maar indien echt nodig kan de vergadering fysiek gehouden worden op het projectbureau. Hierbij houden we rekening met de 1,5 meter afstand.
 • Er wordt frequenter schoongemaakt en er wordt meer desinfectiegel geplaatst.
 • Het bezoekerscentrum wordt nog niet verder ingericht. Eind 2020 wordt de situatie opnieuw bekeken.

Communicatie

 • Elke maand verschijnt er een nieuwsbrief.
 • Hierin wordt onder andere de voortgang beschreven in tekst en beeld.
 • Het streven is om maandelijks een vlog op te nemen over de werkzaamheden.
 • Keukentafelgesprekken vinden waar (echt) nodig plaats, met inachtneming van de adviezen vanuit het RIVM en de Rijksoverheid.
 • Communicatie gaat telefonisch, per mail, schriftelijk, via nieuwsbrief en direct mailing. Waar nodig vinden één op één gesprekken plaats.
 • “Gebiedsavonden” worden niet georganiseerd. Met maatwerk organiseren wij de communicatie naar betrokkenen.
 • Voor de aanvang werkzaamheden van Kadewerk Hoendiep Zuidzijde (HDZZ) worden betrokken bewoners per brief en indien mogelijk met een veldbezoek geïnformeerd. Hierbij kan ingegaan worden op eventuele vragen.
 • Voor de aanvang van de werkzaamheden van de zes landbouwpolders met een opgave vanuit de NBW worden grondeigenaren en gebruikers per brief geïnformeerd. Op de website zuidelijkwesterkwartier.nl zijn de maatregelen / werkzaamheden per deelgebied inzichtelijk gemaakt.
 • Op de gebiedspagina’s van de website is inzichtelijk welke werken waar worden uitgevoerd binnen de HDZZ en de NBW.