Uitbreiding capaciteit gemaal Zoutkamp

De aanleg van waterbergingen in het Zuidelijk Westerkwartier maakt deel uit van een grotere opgave. Waterschap Noorderzijlvest moet namelijk voor het hele waterschapsgebied zorgen voor droge voeten. Niet alleen voor nu, op de korte termijn. Maar ook voor de toekomst voor onze kinderen. Want ook zij moeten in dit gebied nog veilig kunnen wonen, werken en recreëren.

KNMI

Al in 2012 is op basis van de klimaatverwachtingen van het KNMI uit 2006 onderzocht wat er moet gebeuren. Ook is de verwachte bodemdaling meegerekend. Eén van de maatregelen in het pakket ‘Droge Voeten 2050’ is de aanleg van waterbergingen in het Zuidelijk Westerkwartier. De aanleg hiervan is een heel belangrijke stap. Alleen is deze stap niet voldoende. Op basis van de verwachte klimaatveranderingen is het nodig om aanvullende maatregelen te nemen.

Meer bergen of meer afvoeren

Zonder op de details in te gaan, zijn daarvoor twee mogelijkheden: nog meer water bergen of nog meer water afvoeren. Meer bergen in kanalen kan door het ophogen van de keringen in een groot deel van het waterschapsgebied. Meer water afvoeren kan door de pompcapaciteit van gemalen te vergroten. Beide mogelijkheden zijn onderzocht en eind september heeft het Algemeen Bestuur van het waterschap gekozen voor uitbreiding van de pompcapaciteit van het gemaal H.D. Louwes bij Zoutkamp.

Dit verhoogt de waterveiligheid in een groot deel van het waterschapsgebied in de Electraboezem. Het heeft ook een positief effect voor het gebied van de waterbergingen van het Zuidelijk Westerkwartier.

Pompcapaciteit hoger, kades lager

De nieuwe berekeningen geven aan dat de nieuwe kades voor Polder de Dijken en De Drie Polders tot 20 centimeter lager kunnen dan waar we aanvankelijk van zijn uitgegaan. Dit komt door de capaciteitsuitbreiding van het gemaal H.D. Louwes bij Zoutkamp. Bij pieken in de waterstand kan het gemaal hierdoor meer water afvoeren. De oppervlakte van de waterbergingsgebieden of hoe vaak we verwachten dat de waterbergingsgebieden ingezet worden, blijft gelijk. Daarop heeft de capaciteitsuitbreiding geen invloed. Omdat het water in het Dwarsdiep wordt gereguleerd door een stuw heeft de capaciteitsuitbreiding van het gemaal daar geen effect.

We houden rekening met deze effecten als we de schetsen en de plannen verder gaan uitwerken. Besluitvorming over de plannen moet nog plaatsvinden.