Planning en voortgang september

Na een lange zomervakantie is het weer tijd voor de planning en voortgang van de werkzaamheden in het Zuidelijk Westerkwartier. Lees hier meer.

De Drie Polders:

(Natuur en Waterbergingsgebied)

Grond-weg-waterbouw (GWW):

De resterende werkzaamheden zijn omschreven in drie werkpakketten. In het eerste werkpakket zijn door aannemer van der Meer kades geprofileerd en ingezaaid. Deze werkzaamheden zijn voor de bouwvak (week 29) afgerond. Binnen dit werkpakket is begin september ook de waterwindmolen geplaatst. De waterwindmolen zorgt ervoor dat het waterpeil tussen de twee peilvakken automatisch wordt geregeld. De laatste twee werkpakketten zijn omschreven en worden door een nog te contracteren aannemer uitgevoerd. De recreatieve druk neemt toe, daarom zijn er hekken geplaatst. Staatsbosbeheer gaat ook borden plaatsen. De formele overdracht van opleveren en overdragen (O&O) staat gepland voor december 2021.

 Geplaatste waterwindmolen in De Drie Polders      Ingezaaide kades

Afbeelding links: Geplaatste waterwindmolen in De Drie Polders.

Afbeelding rechts: De ingezaaide kades liggen er goed bij.

Geautomatiseerde Kunstwerken:

De technische oplevering heeft plaatsgevonden. Er is een restpunten overzicht aangemaakt die de aannemer aan het afwerken is. Voor de ontmanteling van het oude gemaal aan de Lettelberterdijk is een plan uitgewerkt. Dit wordt momenteel uitgevoerd en is begin oktober gereed. De kunstwerken zijn in beheer overgegaan naar het waterschap. Het technisch opleverdossier ligt ter goedkeuring bij het waterschap. De formele overdracht (O&O) vindt plaats op 30 oktober.

Het oude gemaal aan de Lettelberterdijk wordt ontmanteld, de waterdoorvoer is verwijderd.   Het oude gemaal aan de Lettelberterdijk wordt ontmanteld, de waterdoorvoer is verwijderd.

Foto’s: Het oude gemaal aan de Lettelberterdijk wordt ontmanteld, de waterdoorvoer is verwijderd.

Polder de Dijken-Bakkerom (Natuur en Waterbergingsgebied)

Grond-weg-waterbouw (GWW):

De werkzaamheden zijn vrijwel afgerond.  In de Bakkerom Zuid is een oplossing uitgewerkt om de instroom van exoten (waternavel bijvoorbeeld) vanuit de boezem te beperken. Dit najaar wordt een scherm in de slenk geplaatst die de instroom van exoten tegenhoudt. Dit doen we om na hoogwater ingespoelde exoten te verwijderen. Na de plaatsing van het scherm gaat het exotenbeheer over naar de eindbeheerder Staatsbosbeheer. De recreatieve druk neemt toe. Er worden  wandelaars, ruiters, brommers en jagers gesignaleerd op de kade en in het veld. Er worden meer hekken bij kade ingangen geplaatst en Staatsbosbeheer gaat borden plaatsen. Sweco werkt het beplantingsplan uit. Het plan wordt dit najaar uitgevoerd. Ook is er een insectenhotel geplaatst bij de brug in de Dijkweg. De formele overdracht (O&O) vindt plaats op 30 oktober.

De natuur ontwikkelt zich goed in de Ottervallei. Het is erg groen  De ingezaaide (rode) klaver toont zich op de kades goed voor de biodiversiteit

Afbeelding links: De natuur ontwikkelt zich goed in de Ottervallei.

Afbeelding rechts: De ingezaaide (rode) klaver toont zich op de kades goed voor de biodiversiteit.

Kunstwerken:

De technische oplevering heeft plaatsgevonden. Er is een restpuntenoverzicht aangemaakt die de aannemer aan het afwerken is. De kunstwerken zijn in beheer overgegaan naar het waterschap. Het technisch opleverdossier ligt ter goedkeuring bij het waterschap. De formele overdracht (O&O) vindt plaats op 30 oktober.

Stuw bij de Ottervallei  De Ottervallei

Foto links: De stuw in de Ottervallei in het landschap

Foto rechts: De inlaatvoorziening in de Ottervallei met op de achtergrond gemaal de Dijken.

Lettelberterbergboezem

(bergboezem, landbouw en natuur)

De werkzaamheden verlopen goed. De aannemer ligt voor op schema. De ophoogslagen op de kades zijn grotendeels aangebracht. Tot nu toe valt de zetting erg mee. Half september zijn de kades ingezaaid. Het aanbrengen van twee inlaten en een uitlaat (de kunstwerken) aanbrengen is gestart en ligt op schema. Dit geldt ook voor het aanbrengen van de beschoeiing. Voor de stroomaansluiting van de noordelijke inlaat is overleg gevoerd met  Enexis, over de planning en over het tracé. De oplevering vindt plaats in het najaar van 2021. De formele oplevering en overdracht vindt plaats in het (O&O) voorjaar van 2022.

Beschoeiing aanbrengen  aanbrengen van beschoeiing

Foto’s: Beschoeiing aanbrengen in het Lettelberterdiep. De meeste kades zijn op hoogte en zijn inmiddels ingezaaid.

Kadewerk Hoendiep Zuidzijde

(kadewerk, damwand en tuimelkade)

Aannemer Tebezo heeft het werk technisch opgeleverd. Er is een restpuntenlijst opgesteld die de aannemer aan het afwerken is. Het aanbrengen van (deels) een nieuwe deklaag is na overleg en afstemming met de gemeente begin september uitgevoerd. Hierna wordt de revisie opgesteld. De formele overdracht (O&O) vindt plaats op 30 oktober.

Damwand Hoendiep Zuidzijde  Scheidingswand Hoendiep Zuidzijde

Foto’s: Op de scheiding tussen damwand (rechts op beide foto’s) en tuimelkade (links op beide foto’s) zijn in de weg van de Hoendiep ZZ  verhogingen aangebracht om te zorgen dat het water niet tussen beide waterkeringen kan doorlopen.

NBW polders

Optimaliseren water aan en afvoer in het kader van Nationaal Bestuursakkoord Water in zes landbouwpolders.

Fase 1

Tijdens de uitvoering blijkt de veldsituatie regelmatig af te wijken van de geplande werkzaamheden. Hierop wordt geanticipeerd. De aanpassingen worden besproken en vastgelegd met het waterschap. Vanwege het broedseizoen heeft het werk vertraging opgelopen. De planning is aangepast, het werk wordt eind september opgeleverd. Aan de revisie (bij een revisie wordt ingemeten wat daadwerkelijk is gemaakt) wordt gewerkt. De formele overdracht (O&O) vindt plaats op 30 oktober.

watergang bij Zuidhornerzuidpolder  Zuidkant van de sloot worden natuurvriendelijke overs aangebracht

Foto links: Verbeteren watergang in de Zuidhornerzuidpolder, aan de zuidzijde is een natuurvriendelijke oever aangebracht.

Foto rechts: Binnen de REVZ worden aan de zuidkant natuurvriendelijke oevers aangebracht.

Compartimenteringstuwen

Aanleg 2 stuwen in Hoendiep en Lettelberterdiep

De stuw in het Lettelberterdiep is op 31 augustus geplaatst en wordt afgewerkt. De geplaatst damwanden bij de stuw aan het Hoendiep waren nog niet stabiel, hiervoor zijn extra maatregelen genomen door het aanbrengen van steunen. De damwanden staan door zetting niet meer op de goede plaats. Antea en de aannemer hebben een uitwerking gezocht in het terugbrengen van de damwanden door deze te vijzelen en direct daarna vast te zetten met onderwaterbeton. Deze werkzaamheden zijn afgelopen week (36) uitgevoerd. Er is een planning opgesteld om de stuw in oktober te plaatsen en daarna af te werken. De formele overdracht (O&O) staat gepland voor half december 2021.

Foto: De compartimenteringstuw in het Lettelberterdiep is op 31 augustus geplaatst.

De stuw die nu onder water ligt.

Foto: Op de foto wordt de stuw, die nu onder water ligt, afgewerkt en elektrisch aangesloten, zodat deze automatisch bediend kan worden.  

Brug en stuw in/bij Provincialeweg (N388) bij Boerakker

De aanbesteding is afgerond, aannemer KWS heeft het werk gegund gekregen. In week 35 t/m 37 is de bypass aangebracht. Hiervoor was de weg gedurende twee weken afgesloten voor doorgaand verkeer (met uitzondering van aanwonenden, openbaar vervoer en hulpdiensten. De afsluiting van de N388 leidde tot sluiproutes onder andere op de Mensumaweg. In overleg met het verkeersloket, gemeente en provincie is toen besloten om deze ook voor doorgaand verkeer in de spits af te sluiten. De bypass is eind week 37 opgeleverd, het verkeer rijdt tot in de zomer over de bypass. De N388 is weer geopend, wel geldt een snelheidsbeperking op de bypass. De Werkzaamheden (brug en aanpassing weg 80-60) worden in de zomer van 2022 afgerond. De formele overdracht (O&O) staat gepland voor september 2022.

Aangelegde bypass  Informatiebord over de bypass

Foto’s: De bypass is aangelegd, de stremming is voorbij. Wel geldt er gedurende de bouw van de brug een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur.

Faunaduiker Provincialeweg (N978) bij Pasop

Sweco heeft een schetsontwerp (zie afbeelding hieronder) voor de faunaduiker opgeleverd, deze is voorgelegd aan een aannemer voor technische uitwerking. Sweco geeft aan dat vele kabels en leidingen ter plaatse moeten worden aangepast. Dit kost veel doorlooptijd en partijen die dit verzorgen hebben enorme wachttijden. Dit is een risico voor de uitvoeringsplanning dit najaar. De eerste sonderingen zijn uitgevoerd. Er is nog een sondering nodig om een goed beeld te krijgen van de ondergrond. Voor het aanbrengen van de faunaduiker is een (korte) afsluiting van de N978 noodzakelijk. Omdat de ring van Groningen ook stremmingen heeft, geeft het verkeersloket aan dat zij dit najaar geen stremmingen toestaan. Ook dit geeft een risico voor uitvoeringsplanning dit najaar. De planning is aangepast. De faunaduiker wordt in het voorjaar van 2022 aangebracht.

Dwarsprofiel van Faunaduiker

Afbeelding: Dwarsprofiel Faunaduiker.

Fase 2 NBW polders

(Leekstermeer en Pasop)

De werkzaamheden hebben een causaal verband met de REVZ Pasop en de uitwerking van de NBW aan de westkant van de Pasop en voor het Leekstermeer. Ook met het Fietspad plus en de uitwerking van de natuur ter plaatse. De planvorming en werkzaamheden worden eind 2021 nader uitgewerkt. De uitvoering vindt naar verwachting plaats in 2022.

NBW polders kunstwerken

Gemaal Fanerpolder en Zuiderhoeksterstuw

De bouw van de Zuiderhoeksterstuwis na het broedseizoen gestart en voor de bouwvak afgerond. De stuw werkt handmatig. De benodigde stroomaansluiting laat op zicht wachten door een foute planning bij uitvoerder HAK. Arcadis heeft een oplossing uitgewerkt om nu zelf een stroomkabel aan te gaan leggen. Deze is in week 36 aangebracht. Gemaal Fanerpolder is uitgewerkt in een definitief ontwerp. De aanvullende werkzaamheden, o.a. herstel weg wordt nog uitgewerkt. Het vergunningentraject start in september. De planning en uitvoering start aan het eind van het vierde kwartaal in 2021. Maar wordt grotendeels uitgevoerd in 2022. De oplevering vindt plaats in de zomer van 2022.

pad naar de Zuiderhoeksterstuw De aangebrachte Zuiderhoeksterstuw.

Foto links: Het pad naar de Zuiderhoeksterstuw en achterliggende woning is opgeknapt. Links naast het pad is een elektrische kabel gelegd voor de bediening van de stuw.Ook is een lege mantelbuis aangebracht waarin later een internetkabel kan worden getrokken.

Foto rechts: De aangebrachte Zuiderhoeksterstuw. Deze stuw is vrijgekomen bij de optimalisatie van de Lettelberterbergboezem en wordt hier hergebruikt.

Robuuste verbindingszone Pasop

Witteveen+Bos heeft de maatregelen uitgewerkt en doet de benodigde onderzoeken. In de watergang blijkt erg veel slib te zitten waardoor nieuwe duikers niet op de goede hoogte kunnen worden aangebracht. Met aannemer Oosterhuis (NBW polders) is besproken om deze watergang te baggeren. De bagger wordt op naast gelegen percelen neergelegd om in te drogen. Na indroging kan de vrijgekomen grond terplekke worden verwerkt. Binnen de REVZ wordt ca 14.000 M3 grond ontgraven, naar een goede afzet wordt gezocht (goede en verantwoorde mogelijkheden voor hergebruik van deze grond). Uitvoering REVZ najaar 2021 mogelijk in combinatie met laatste werkpakket van De Drie Polders GWW.

ontwerp verbindingszone

Afbeelding: Ontwerp robuuste ecologische verbindingszone (REVZ) tussen natuurgebied De Drie Polders en de Pasop waarin de faunaduiker wordt aangebracht.

Recreatieve en educatieve uitwerking De Drie Polders

In week 36 is de route voorgelegd aan de werkgroep. Witteveen+Bos werkt deze uit in maatregelen. Binnen de werkgroep wordt ook gekeken naar educatieve uitwerkingen. De maatregelen (de route fase 1) worden in het najaar van 2021 uitgevoerd. In fase 2 wordt invulling gegeven aan het uitzichtpunt en op de educatieve uitwerkingen. Dit deel wordt uitgewerkt binnen de subsidie vanuit Groeningen (regiopark).

Vismigratie Polder de Dijken-Bakkerom

Aannemer De Boer en De Groot is op 17 mei begonnen met de aanpassingen van gemaal De Dijken. Hier is o.a. een nieuwe visvriendelijke pomp geplaatst. De werkzaamheden zijn afgerond en de SAT (een test of het gemaal werkt) heeft plaats gevonden, hier werd geconstateerd dat de ontluchting van de pomp niet goed functioneert. Er wordt gewerkt aan een oplossing. De vislift vroeg aandacht vanuit beheer- en onderhoudsoogpunt. Vragen zijn uitgezet bij de leverancier, deze heeft aanpassingen doorgevoerd. Op 26 juli is besloten dat deze de goedkeuring krijgen van het waterschap. De omgevings- en watervergunning zijn aangevraagd en verleend. De uitvoering van de vislift staat gepland voor het najaar 2021. De formele overdracht O&O staat gepland voor december 2021.

Ontluchting visvriendelijke pomp

Foto’s: Voor een goede werking van de geplaatste visvriendelijke pomp wordt de ontluchting op het gemaal De Dijken aangepast.

Dwarsdiep

Hydrologisch onderzoek is uitgezet bij Sweco. Bewoners zijn per brief geïnformeerd. Overige conditionerende onderzoeken uitzetten vragen meer (doorloop)tijd. Er is opdracht gegeven voor het uitvoeren van een aantal sonderingen. Dit geeft inzicht waar (diepere) peilbuizen moeten worden geplaatst. Er zijn direct na de bouwvak twee diepere peilbuizen geplaatst. NGE (niet gesprongen explosieven) onderzoek is door het waterschap uitgezet bij MUG ingenieursbureau, dit loopt via project baggeren. Planning is het hydrologisch onderzoek in het 4e kwartaal af te ronden. De uitkomsten van dit onderzoek zijn belangrijke kaders voor de overige nog uit te zetten conditionerende onderzoeken.

peilbuizen

Foto: Peilbuizenkoker met daarin vijf peilbuizen die het grondwater op verschillende dieptes meten.