Planning en Voortgang juli 2023 

In dit bericht leest u de laatste voortgang en planning van de verschillende deelgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier.

De Drie Polders 

In De Drie Polders wordt nog steeds gewerkt aan de plannen voor recreatie, educatie en beleving van het gebied. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van een wandelpad, bebording, het aanbrengen van bankjes en een uitkijkpunt. In dit eerdere artikel leest u de laatste plannen. De planning is wel iets aangepast. De maatregelen worden in de zomer, na het broedseizoen uitgevoerd. Het uitkijkpunt wordt na de zomer geplaatst.

Na-opnames

In juni zijn de na-opnames uitgevoerd bij alle gebouwen. Dit houdt in dat we kijken of de gebouwen eventueel schade hebben opgelopen door de uitgevoerde werkzaamheden. Dit doen we door de gebouwen te vergelijken met de foto’s en het rapport die zijn gemaakt tijdens de vooropnames aan de start van het project. Bewoners krijgen binnenkort de na-opname toegestuurd. 

Beheer 

Na aanleg van het gebied is het beheer een belangrijk onderdeel om de natuur en waterdoelen te halen. Hieronder een aantal foto’s van het beheer in De Drie Polders

 

Polder de Dijken-Bakkerom 

Ook in dit gebied wordt nog hard gewerkt aan de plannen voor recreatie, educatie en beleving. Op de beleefplek zijn de fruitbomen in de boomgaard bij de brug in de Dijkweg geplant. Ook zijn hier nieuwe bomen en struiken aangeplant. Het groenplan is opgeleverd en de onderhoudsperiode is ingegaan. De komende tijd werken we verder aan de inrichting van de beleefplek en twee wandelroutes.  

Uitkijktoren 

Met de direct omwonenden en de Belangenvereniging Polder de Dijken-Bakkerom en Staatsbosbeheer is overeenstemming bereikt over de locatie van de uitkijktoren. Deze komt ongeveer halverwege de Tuigenweg. Het plaatsen van de nieuwe uitkijktoren staat gepland in de tweede helft van 2023. In overleg met de gemeente wordt de Tuigenweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Wandelaars en fietsers kunnen wel gebruik blijven maken van de weg.  

Na-opnames

Ook hier zijn in juni de na-opnames uitgevoerd bij alle gebouwen. Dit houdt in dat we kijken of de gebouwen eventueel schade hebben opgelopen door de uitgevoerde werkzaamheden. Dit doen we door de gebouwen te vergelijken met de foto’s en het rapport die zijn gemaakt tijdens de vooropnames aan de start van het project. Bewoners krijgen binnenkort de na-opname toegestuurd. 

Faunaduiker Pasop 

In de Provinciale weg N978 wordt een nieuwe faunaduiker (verbinding) aangebracht om de REVZ te verbinden met de gronden aan de westkant van de Pasop. Ook worden er in dit gebied NBW-werkzaamheden uitgevoerd. Dit zijn maatregelen om de waterhuishouding te verbeteren. De vergunning voor de faunaduiker is verleend. Met de omwonenden worden de komende tijd gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt voordat we starten met de uitvoering.  

Optimalisatie Lettelberterbergboezem 

Alle werkzaamheden en restpunten zijn inmiddels afgerond. De formele oplevering en overdracht (O&O) was in het najaar van 2022. In de zomer van 2022 bleek dat een aangebrachte kade aan de noordwestzijde van de Lettelberterbergboezem te veel inklonk en hierdoor te snel te laag zou worden. In overleg met waterschap Noorderzijlvest en de betrokken grondeigenaren/gebruikers zijn afspraken gemaakt om op deze kade te verstevigen. De grond hiervoor is beschikbaar gekomen in de naast gelegen Lettelberterbergboezem. De grond is in september naar de kade vervoerd en aangebracht.  Dit voorjaar is de herstelde kade afgewerkt en ingezaaid.  

NBW-maatregelen in 6 landbouwpolders fase 2 

In de NBW-fase 2 werken wij aan de uitwerking bij Nienoord en aan de Pasop. Bij Nienoord spelen meerdere zaken, zoals de doorfietsroute en de natuuropgave Leekstermeer. Daarom hebben we voor locatie Nienoord besloten om de NBW-werkzaamheden voorlopig nog niet uit te voeren en te koppelen aan de natuuropgave Leekstermeer. De benodigde onderzoeken voor de werkzaamheden voor NBW-fase 2 zijn inmiddels uitgevoerd. De werkzaamheden zelf starten in de zomer en zijn eind 2023 afgerond. 

Dwarsdiep 

Op 7 februari 2023 is het schetsontwerp in de Postwagen tijdens een inloopbijeenkomst gepresenteerd. Op dit moment werken wij hard aan de uitvragen voor ingenieursbureaus om dit schetsontwerp verder uit te kunnen werken tot een breed gedragen voorlopig en definitief ontwerp. Bent u benieuwd naar het schetsontwerp? Bekijk de Storymap via deze link Dwarsdiep (arcgis.com)  

 Veelgestelde vragen 

De vragen die tijdens de bijeenkomst gesteld zijn, hebben wij beantwoord en toegevoegd aan onze ‘veelgestelde vragen-pagina’  Veelgestelde vragen Dwarsdiep – Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier Heeft u een (nieuwe) vraag die nog niet is beantwoord, neem dan contact op met Prolander door een mail te sturen aan de projectleider. e.cornelius@prolander.nl 

Keukentafelgesprekken 

In juli vinden de eerste keukentafelgesprekken met eigenaren plaats. Middels een brief zijn eigenaren hiervan op de hoogte gesteld. Er hebben zich inmiddels zo’n 25 mensen aangemeld voor de gesprekken. Heeft u zich nog niet aangemeld, en is uw perceel op onderstaande kaart geel omrand? Neem dan contact op met Prolander.  Lees meer over de gesprekken in het bericht Keukentafelgesprekken Dwarsdiep – Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier 

Gesprek aanvragen 

Heeft u vragen maar valt uw perceel niet binnen de aangegeven gebieden op de kaart? Dan kunt u ook zelf een keukentafelgesprek aanvragen. Neem hiervoor contact op met Gert Woldendorp van Prolander via g.woldendorp@prolander.nl of telefonisch via 06-11617920.