Planning en voortgang april

Benieuwd naar de recente planning en voortgang in het Zuidelijk Westerkwartier? Lees het hier.

De Drie Polders (Natuur en Waterbergingsgebied)

Grond-weg-waterbouw (GWW):

Grond-weg-waterbouw (GWW):

Eind 2020 heeft aannemer HAZ Infra de kades op kerende hoogte gebracht (0 NAP) gebracht door het aanbrengen van een soort steunkade. Op 31 maart van dit jaar heeft de aannemer al het kadewerk afgerond. Over de vervolgwerkzaamheden worden nog gesprekken gevoerd. Naar verwachting komt hier eind april meer duidelijkheid over.

     

Foto 1: kade langs Mienscheer
Foto 2: kade oostzijde De Drie Polders

 

Geautomatiseerde Kunstwerken:

De uitvoering van de kunstwerken, gemaal en inlaatvoorziening aan de Lettelberterdijk zijn door aannemer De Boer en De Groot afgerond. De kunstwerken zijn getest en inzetbaar.

Het beheer van de kunstwerken is nu overgenomen door het waterschap Noorderzijlvest. In september wordt het volledige werk formeel opgeleverd en overgedragen aan de eindbeheerder het waterschap Noorderzijlvest. Het oude gemaal wordt dit voorjaar ontmanteld. De uitstroom van dit oude gemaal loopt door onder de Lettelberterdijk en wordt  verwijderd. Hiervoor moet de weg worden opengebroken. Met een tijdelijke omleiding kunnen achterliggende bewoners en grondeigenaren de percelen dan bereiken. Zij worden hierover per brief  geïnformeerd.

 

     

Foto 1: gemaal en inlaat aan de Lettelberterdijk
Foto 2: Sedumdak op het gemaal

 

Polder de Dijken-Bakkerom (Natuur en Waterbergingsgebied)

Grond-weg-waterbouw (GWW):

Aannemer Van der Meer is begonnen met het herinrichten van de Dijkweg. Op woensdag 28 april is gestart met het aanbrengen van beton. Als eerste wordt het deel Mensumaweg tot aan de brug in de Dijkweg van beton voorzien. Na uitharding zal in de 1e week van mei het deel vanaf de Bakkerom tot aan de brug in de Dijkweg van beton worden voorzien. Hierna worden de benodigde (huis) aansluitingen aangebracht.

Met het vrijkomende asfaltgranulaat is de Redendijk afgewerkt. De kades die nog niet groen zijn, zijn in april doorgezaaid met klaver.
Om percelen binnen de waterberging te kunnen bereiken worden op een aantal plaatsen nog kadeovergangen met grasbetonstenen gemaakt.
De waterbeheersingswerken in de Bakkerom Noord zijn afgerond. In mei zijn alle werkzaamheden afgerond en worden de percelen opgeleverd aan Staatsbosbeheer. De brug in de Dijkweg en de Dijkweg zelf worden opgeleverd aan de gemeente Westerkwartier.
In september wordt het volledige werk opgeleverd en overgedragen aan de eindbeheerders.

 

     

Foto 1: de Dijkweg ligt klaar voor aanleg betonweg
Foto 2: kade Bevervallei ingezaaid met gras en klaver

 

Kunstwerken:

 • De uitvoering van de kunstwerken, inlaatvoorziening en stuw aan de Matsloot en gemaaltje aan de Redendijk zijn door aannemer De Boer en De Groot afgerond.
 • De kunstwerken zijn getest en inzetbaar.
 • Het waterschap Noorderzijlvest heeft het beheer van de kunstwerken overgenomen.
 • In september wordt het volledige werk formeel opgeleverd en overgedragen aan de eindbeheerder het waterschap Noorderzijlvest.

 

Foto: Inlaat en stuw aan de Matsloot

 

Lettelberterbergboezem (bergboezem, landbouw en natuur)

Vooruitlopend op de uitvoering is in januari 2021 al 20.000 m3 grond aangevoerd vanuit Oostindie in Leek. Deze grond is opgeslagen in een tijdelijk depot aan de Mienscheer. De aanbesteding voor het werk is in de afrondende fase: er is al een aannemer geselecteerd. Op 8 mei eindigt de officiële procedure en wordt de aannemer bekend gemaakt. De aannemer stelt een planning op voor de werkzaamheden. Deze wordt per brief met de omwonenden gecommuniceerd. In de nieuwsbrief van mei delen wij ook meer over de planning en uitvoering.
De werkzaamheden in de Lettelberterbergboezem bestaan uit het ophogen ven verbeteren van de kades rondom de Lettelberterbergboezem, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en het aanbrengen van drie kunstwerken, waarvan 2 inlaten en 1 uitlaatvoorziening. Om de oevers te beschermen wordt in het Lettelberterdiep wordt aan beide kanten beschoeiing aangebracht vanaf het water. Meer informatie hierover leest u hier.

 • Eind mei, begin juni 2021 starten de uitvoerende werkzaamheden.
 • In het najaar van 2021 vindt de afwerking en afronding plaats.

Foto: Lettelberterdiep met rechts daarvan de Lettelberterbergboezem

 

Kadewerk Hoendiep Zuidzijde (kadewerk, damwand en tuimelkade)

In augustus 2020 is het werk aanbesteed aan Tebezo. Begin november is de uitvoering gestart. Eind 2020 is de kade eerst op kerende hoogte van minimaal 0-NAP (Normaal Amsterdams Peil) gebracht. Ook zijn de damwanden en tuimelkade  inmiddels aangebracht. De planning was om  eind april 2021 de afwerking en afronding van de werkzaamheden klaar te hebben. De werkzaamheden lopen echter iets langer door. Voor de tuimelkades moet namelijk nog 3.000 m3 grond worden aangevoerd. Deze grond wordt via  een tijdelijke overslagplaats geleverd en worden verwerkt. Het werk loopt mede hierdoor door in mei. Nadat de kadegrond is aangebracht en de damwand is afgewerkt, wordt tot slot  een nieuwe asfalt laag op de weg aangebracht. Voor 1 deel van het werk(de tuimelkade) is uitstel van oplevering aangevraagd vanwege de onstabiele en natte ondergrond.

     

Foto 1: Damwand met FUP aan de Hoendiep ZZ
Foto 2: Aanleg tuimelkade aan de Hoendiep ZZ

 

NBW polders

Optimaliseren water aan en afvoer in het kader van Nationaal Bestuursakkoord Water in zes landbouwpolders.

Fase 1

 • In september 2020 is het werk aanbesteed aan Oosterhuis BV en is de uitvoering van de werkzaamheden gestart. Hierbij werken we op agrarische grond van verschillende eigenaren.. Communicatie naar de grondeigenaren vergt door corona extra aandacht. Vanuit de directie (RHDHV) en Prolander wordt hier actief op gestuurd.
 • Vanwege het broedseizoen kunnen een aantal werkzaamheden nu nog niet worden uitgevoerd. Binnen de huidige planning wordt dit zoveel mogelijk opgelost.
 • Op een paar plaatsen waar een natuurvriendelijke oever (NVO) niet mogelijk is, is beschoeiing geplaatst. Deze is 10 cm boven de waterlijn (zomerpeil) aangebracht. Vanuit de weidevogelvereniging zijn hieropmerkingen over gemaaktvanwege de kuikens die ter water raken en verdrinken. In overleg met het waterschap is afgesproken dat bij de geplaatste beschoeiing daarom een aantal fauna uittreedplaatsen (FUP’s) worden aangebracht. Ook wordt de beschoeiing die nog geplaatst moet worden, nuop de waterlijn (zomerpeil) aangebracht.
 • Over een pilot waarbij beschoeiing gemaakt van gerecycled kunststof en bermgras is aangebracht is een vlog gemaakt. De vlog ziet u hier.
 • De oplevering van fase 1 is naar verwachting op 1 juli 2021.

 

     

Foto 1: NBW bouwbord Polder Lagemeeden
Foto 2: aangebrachte beschoeiing Lagemeeden

Foto 3: aanbrengen FUP’s aan beschoeiing Lagemeeden

 

Compartimenteringstuwen

De aanleg 2 stuwen in Hoendiep en Lettelberterdiep.

 • Half oktober 2020 is de aanbesteding afgerond. Aannemer Jansma uit Drachten voert de werkzaamheden uit. De start van de werkzaamheden vond plaats in maart 2021. Hiervan is deze vlog gemaakt.
 • De werkzaamheden aan het Hoendiep lopen circa 2 weken vertraging op vanwege een onstabiele damwand. Hiervoor worden de benodigde aanpassingen gedaan. Nadat de stuw in het Hoendiep is geplaatst, verplaatsen  de werkzaamheden zich verplaatsen naar het Lettelberterdiep. Hier zal de vaarweg tijdelijk worden gestremd. Daarover leest u hieronder meer.
 • Naar verwachting vindt in juni 2021 de afwerking, afronding en oplevering van het project plaats.

 

Hinder vaarwater Hoendiep

Tijdens de baggerwerkzaamheden is er helaas een kabel geraakt van de brugbediening. Hierdoor kan de brug niet open en dicht. Kleinere vaarvoertuigen kunnen dus wel onder de brug doorvaren, grotere vaarvoertuigen kunnen nu nog niet passeren. Aan een oplossing wordt gewerkt, het is nog niet bekend wanneer dit is opgelost.

 

Stremming vaarwater Lettelberterdiep

Voor werkzaamheden aan de te plaatsen compartimenteringsstuw in het Lettelberterdiep is het noodzakelijk dat het vaarwater van het Lettelberterdiep ter hoogte van Het Mienscheer van 10 tot en met 14 mei zal worden gestremd. In deze periode is het niet mogelijk om vanaf het Lettelberterdiep naar het Leekstermeer te varen en visa versa. Door een brief aan bewoners en recreatiebedrijven aan het Leekstermeer zal dit kenbaar worden gemaakt. Ook zal de stremming met borden worden aangegeven.

     

Foto 1: landhoofden Hoendiep in aanleg
Foto 2: landhoofd oostzijde Lettelberterdiep in aanleg

 

Vooruitblik, in voorbereiding:

Brug in Provincialeweg (N388) bij Boerakker*

 • Het DO schetsontwerp voor de brug N388 is half april opgeleverd.
 • Procedures en vergunningen (PIP, bestemmingsplan en watervergunning) traject zijn gestart.
 • Met omwonenden en de belangenvereniging worden gesprekken gevoerd. Deze gesprekken gaan niet alleen over het ontwerp van de brug maar ook over het mogelijke aanpassen van de snelheid van 80 naar 60 km per uur.

De provincie geeft de voorkeur aan voor het verlengen van de huidige 60 km zone, maar er moeten nog wel financiële afwegingen worden gemaakt.

 • Ook wordt er uitgezocht welke maatregelen nodig zijn om de snelheid op dit traject aan te gaan passen.
 • Volgens de huidige planning start de aanbesteding van het bestek voor de brug en aan te brengen stuw eind juni 2021. De uitvoering kan direct na de zomer van start.
 • De brug en stuw zijn gereed in het najaar 2021. De afwerking en asfalteren vindt plaats in het voorjaar van 2022.
 • Dit voorjaar wordt duidelijk of de planning gewijzigd moet worden vanwege de verdere aanpassingen van de N388.

Impressie brug in de Bakkerom (N388) opgesteld door Sweco

 

Faunaduiker Provincialeweg (N978) bij Pasop

 • De werkzaamheden hebben een direct verband met de Robuuste ecologische verbingszone (REVZ) Pasop en de uitwerking van de NBW aan de westkant van de Pasop
 • Sweco werkt het ontwerp in het voorjaar 2021 uit.
 • De aanbesteding start in de zomer van 2021 waarna de werkzaamheden in het najaar worden uitgevoerd.
 • De oplevering vindt plaats in het najaar van 2021.

 

Fase 2 NBW polders (Leekstermeer en Pasop)

 • Ook deze werkzaamheden hebben een direct verband met de REVZ Pasop en de uitwerking van de NBW-opgave aan de westkant van de Pasop en voor het Leekstermeer ook met het Fietspad plus en de uitwerking van de natuur ter plaatse.
 • De planvorming en werkzaamheden worden in 2021 verder uitgewerkt.
 • De uitvoering zal waarschijnlijk in 2022 kunnen gaan plaatsvinden.

 

NBW polders kunstwerken (gemaal Fanerpolder en Zuiderhoeksterstuw)

 • In het najaar van 2020 zijn de maatregelen/werkzaamheden voor de Zuiderhoeksterstuw uitgewerkt. Deze wordt in de zomer van 2021 aangebracht.
 • De maatregelen voor het gemaal Fanerpolder zijn vrijwel gereed en het vergunningen traject wordt in april gestart.
 • Uitvoerig van het bestek gemaal Fanerpolder vindt plaats in 2021.
 • De werkzaamheden zijn eind 2021 gereed.

Impressie nieuwe gemaal Fanerpolder


Robuuste verbindingszone Pasop

 • In maart 2021 is in een gesprek met provincie, waterschap en Prolander bepaald aan welke voorwaarden deze verbindingszone moet gaan voldoen. Deze voorwaarden zijn door Prolander uitgewerkt in een eerste schetsontwerp.
 • Witteveen+Bos werk dit uit in maatregelen en benodigde onderzoeken
 • De planning is dat het de uitvoering in de nazomer 2021 zal gaan plaats vinden.

 

Recreatieve en educatieve uitwerking De Drie Polders

 • In een werkgroepje worden de maatregelen uitgewerkt.
 • De planning is dat de maatregelen in het voor jaar van 2021 uitgewerkt zijn.
 • De uitvoering start na het broedseizoen in de zomer van 2021.

 

Oplossing en afronding Zuidoosthoek Ottervallei (Mensumaweg 42)

 • De gesprekken met bewoners zijn afgerond.
 • Op 31-12-2020 was de kade op minimaal 0-NAP (Normaal Amsterdams Peil), zodat indien nodig de waterberging in Polder de Dijken-Bakkerom kon worden ingezet.
 • De afronding vindt plaats na de zomer/najaar van 2021.

 

Vismigratie Polder de Dijken-Bakkerom

 • De maatregelen zijn uitgewerkt.
 • Het waterschap heeft de benodigde (extra) financiering toegezegd.
 • De uitvoering vindt plaats binnen het bestek van de geautomatiseerde kunstwerken.
 • De planning van het gemaal is dat deze gereed is in het najaar van 2021.
 • Volgens planning is de vislift gereed in het voorjaar van 2021.
 • Voor de vislift moet eerst nog wel duidelijkheid komen of het beheer en onderhoud ook goed en veilig kan worden gedaan.

 

Dwarsdiep

 • Hydrologisch onderzoek is uitgezet bij Sweco, 1e onderzoeksresultaten worden dit voorjaar en zomer verwacht. Na de zomer zal het onderzoek worden afgerond.
 • Gebleken is dat er nog te weinig informatie is over diepere grondwaterstromen, om hiervoor het benodigde inzicht te krijgen worden er binnenkort 2-3 diepere peilbuizen geplaatst.
 • Dit voorjaar wordt een niet gesprongen explosieven (NGE) en archeologisch onderzoek uitgezet.
 • Het baggeren van Dwarsdiep, Wolddiep en Matsloot staat gepland voor juli 2021.
 • Hiervoor wordt een baggerdepotlocatie ingericht. In april start hiervoor vergunningentraject.