Lettelberterbergboezem

Vervolgopdracht in voorbereiding

Prolander is op verzoek van de provincie en het waterschap in september gestart met het voorbereiden van de uitvoering van Polder de Dijken – Bakkerom en De Drie Polders. Daarvoor wordt een projectnota opgesteld.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft de Gebiedscommissie gevraagd ook twee andere projecten in de uitvoering mee te nemen. Deze projecten liggen rondom het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en waterbergingsgebied De Drie Polders. Het gaat om:

  • Een plan voor de Lettelberterbergboezem
  • Optimalisatie van de waterbeersing in zes polders.

Lees hier het rapport van bureau Arcadis over de Lettelberterbergboezem.

Vooruitlopend op deze nieuwe Projectnota hebben de opdrachtgevers aan Prolander gevraagd de voorbereiding op de uitvoering van 2 gebieden op te starten. Het betreft hier Polder de Dijken – Bakkerom en de Drie Polders.

Polder de Dijken

Polder de Dijken – Bakkerom

 

De Drie Polders

De Drie Polders

Voorbereiden van de uitvoering

Het voorbereiden van de uitvoering houdt in dat er onderzoeken gedaan gaan worden bijvoorbeeld naar de locaties waar kaden moeten gaan komen, zgn sonderingen. Maar bv ook het bepalen welke “kunstwerken” (stuwen, inlaten en gemalen) er aangelegd gaan worden. Alle te nemen maatregelen worden vastgelegd in een zogenaamd bestek. Dit bestek is de leidraad voor een aannemer die het werk uit gaat voeren. Naast maatregelen zijn er ook diverse vergunningen en procedures nodig, voorbeelden hiervan naast de eerder genoemde inrichtingsplannen, MER en PIP zijn een ontgrondingsvergunning, een peilbesluit een watervergunning en een aanleg en omgevingsvergunning.

 

Extra projecten op verzoek Noorderzijlvest

Het waterschap Noorderzijlvest heeft de Gebiedscommissie gevraagd ook twee andere projecten in de uitvoering mee te gaan nemen. Deze projecten liggen “rondom” het NNN en waterbergingsgebied De Drie Polders.

Het gaat om:

  • Een plan voor de Lettelberterbergboezem
  • Optimalisatie waterbeheersing 6 polders

 

Optimalisatie Lettelberterbergboezem

De Lettelberterbergboezem is in 2003 ingericht en functioneert als berging bij hoge waterstanden op de boezem. De kunstwerken van de Bergboezem zijn aan vervanging toe. Omwonenden hebben tijdens gesprekken in het gebied vragen gesteld over het functioneren en onderhoud van de Bergboezem. Dit was voor het waterschap aanleiding om een plan voor optimalisatie van de Lettelberterbergboezem te maken.

 

Optimalisatie Ontwerp Lettelberter Bergboezem

Verbetering waterbeheersing zes polders

Voor zes polders zijn met het gebied verbeterpunten van het watersysteem besproken. Deze verbeterpunten komen voort uit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). . Het betreft hier de Polder Vredewold, Polder Nienoord, De Zuidpolder, De Fanerpolder, Polder Lagemeeden en Polder Lettelbert. Input ten behoeve van dit plan is geleverd door de agrarische sector. Ingenieursbureau Tauw heeft de verbeterpunten vertaald naar maatregelen. Het plan is nog niet definitief. Eerst gaat het waterschap nog een peilbesluit nemen. In het kader van het peilbesluit worden er bijeenkomsten georganiseerd waarbij we naast informeren, ook in gesprek kunnen gaan. Onderwerpen die in het peilbesluit naast NBW aan de orde komen zijn; waterbeheer in relatie tot het voorkomen van veen in de ondergrond, waterbeheer in relatie tot het optreden van bodemdaling door aardgaswinning.

 

De voorbereiding op de uitvoering van bovenstaande drie gebieden en maatregelen in de zes polders is in september 2017 gestart. In een volgende nieuwsbrief leest u hoe dit wordt aangepakt.