Ontwerp-peilbesluit polder De Dijken-Bakkerom ter inzage

Het Dagelijks Bestuur van waterschap Noorderzijlvest heeft op 11 juni 2019 het ontwerp-peilbesluit vastgesteld voor polder De Dijken-Bakkerom. Het waterschap is verantwoordelijk voor het peilbeheer in deze polder.

Terinzagelegging

Het ontwerp-peilbesluit ligt ter inzage van 17 juni 2019 tot 29 juli en kan worden ingezien:

  • op het kantoor van waterschap Noorderzijlvest, Stedumermaar 1 te Groningen tijdens kantooruren;
  • vanaf 17 juni 2019 op www.overheid.nl.

Zienswijze indienen?

Zienswijzen over het ontwerp kunnen tussen 17 juni en 29 juli schriftelijk worden ingediend bij het Dagelijks Bestuur van waterschap Noorderzijlvest. U kunt een zienswijze indienen bij: Dagelijks Bestuur van waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen, onder vermelding van kenmerk en onderwerp ‘zienswijze peilbesluit De Dijken-Bakkerom’.

Meer informatie

Heeft u vragen over het ontwerp-peilbesluit? Neem dan contact op met Menno van der Meer, projectleider waterschap Noorderzijlvest, via telefoon (050) 304 89 11 of m.s.vandermeer@noorderzijlvest.nl