Ontwerp-peilbesluit Dwarsdiep: mogelijkheid tot inzage en uitnodiging inloopbijeenkomst

Het waterschap Noorderzijlvest heeft een ontwerp-peilbesluit gemaakt voor het Dwarsdiep. Hierin staat welke aanpassingen nodig zijn voor een passend waterpeil in het gebied. In dit artikel leest u meer over het peilbesluit en de mogelijkheid uw reactie hierop te geven. Daarnaast nodigen we u van harte uit om bij de inloopbijeenkomst over het ontwerp-peilbesluit aanwezig te zijn. 

 

bosrijkgebied met graslandschap en water

 

Peilbesluit ter inzage – dinsdag 30 januari tot en met vrijdag 15 maart    

De komende weken heeft het waterschap Noorderzijlvest het ontwerp-peilbesluit openbaar ter inzage liggen. In het ontwerp staan alle waterbouwkundige maatregelen die belangrijk zijn voor het gebied. Iedereen die interesse heeft in het ontwerp-peilbesluit, kan het ontwerp inzien en hierop reageren. Dit kan van dinsdag 30 januari 2024 tot en met vrijdag 15 maart 2024.  

Bekijk hier het ontwerp-peilbesluit. 

 

Inloopbijeenkomst ontwerp-waterpeil 

Waterschap Noorderzijlvest licht het peilbesluit graag toe tijdens de inloopbijeenkomst. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. 

 

Datum: donderdag 29 februari 2024 

Tijd: 17.00u tot 21.00u. 

Locatie: De Postwagen, Hoofdstraat 53, 9356 AV Tolbert  

 

Vervolg 

Op basis van de komende gesprekken, reacties en eventuele zienswijzen, werkt het waterschap verder aan een definitief peilbesluit. Daarbij zal het in een officieel document op iedere vraag en reactie ingaan. Het waterschap streeft ernaar een voorstel voor een definitief peilbesluit in juni 2024 aan het algemeen bestuur te presenteren. Vervolgens zal het algemeen bestuur hier een besluit over nemen. De peilen in het gebied veranderen dus niet zomaar. Het peilbesluit is een tussenstap om de verdere maatregelen voor te bereiden en uit te voeren.    

 

Waarom een peilbesluit?  

Voor het Dwarsdiepgebied zijn plannen ontwikkeld om de waterkwaliteit en waterveiligheid te verbeteren. Onderdeel van deze plannen is het aanleggen van waterberging en het herstellen en versterken van de natuur. Dit vraagt om aanpassingen van het watersysteem. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen aan waterlopen, keringen en kunstwerken (zoals stuwen en gemalen) die het oppervlaktewaterpeil beheersen. In het peilbesluit legt het waterschap vast welke aanpassingen nodig zijn om de plannen voor het Dwarsdiep te realiseren.  

 

Meer informatie 

Wilt u meer weten over het peilbesluit voor het Dwarsdiepgebied?