Nieuwe ecologische verbindingszone langs Doezumertocht

Langs de Doezumertocht legt het Wetterskip Fryslân een ecologische verbindingszone met  een natuurvriendelijke oever aan. De verbindingszone wordt circa 560 lang, 13 meter breed en bestaat uit een waterzone die geleidelijk overgaat in een droge zone.  Het Wetterskip combineert de aanleg met  baggerwerkzaamheden en het  inrichten van een tijdelijk depot en het aanpassen van de polderdijk langs de westkant van de Doezumertocht. De werkzaamheden starten vanaf 15 juli.

 

Luchtfoto van het gebied met aangegeven depots

Luchtfoto van het baggertraject en de locaties van de weilanddepots. De rode lijn is de te baggeren Doezumertocht. De baggerdepots zijn met blauw aangegeven.

 

Wetterkip Fryslân beheert de hoofdwateren in Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier, waaronder de Doezumertocht. De water aan- en afvoer van de vaart moet worden verbeterd om de inwoners in de toekomst te beschermen tegen wateroverlast. Wetterskip Fryslân gaat de Doezumertocht daarom baggeren. Door het dieper maken van de vaart verbetert ook de waterkwaliteit. De bagger die daarbij vrijkomt, wordt twee jaar ingedroogd in twee weilanddepots: aan het einde van de Doezumertocht vlakbij het Van Starkenborghkanaal en halverwege de Doezumertocht vlakbij ‘Bombay’.

Op het perceel naast de Doezumertocht waar het tijdelijke depot wordt aangelegd nabij de Bombay, legt Wetterskip Fryslân gelijk een ecologische verbindingszone inclusief natuurvriendelijke oever aan. De kruin van de waterkering komt ongeveer 8 tot 9 meter meer landinwaarts te liggen. Hierdoor ontstaat ruimte voor een 5 meter brede, natuurvriendelijke oever. Op het buitentalud komt het drogere deel van de ecologische verbindingszone.

 

Landkaart met depot aangegeven    Detailkaart met aangegeven depot

Detailkaartjes van de tijdelijke baggerdepots.

 

Natuurvriendelijke oever en ecologische verbindingszone

De ecologische verbindingszone wordt een onderdeel van het natuurnetwerk (NNN) van de Provincie Groningen. Het Wetterskip neemt de aanleg hiervan op verzoek van provincie Groningen mee in de baggerwerkzaamheden. Zo kunnen Wetterskip en provincie werk met werk maken, en kosten besparen. Met een natuurvriendelijke oever beperken we de wateroverlast bij extreme neerslag en verbeteren we de ecologische waterkwaliteit. Een natuurvriendelijke oever is een flauwe, ondiepe overgang naar de droge oever. Deze zone geeft ruimte aan libellen, reptielen en andere dieren. Voor vissen is het een goede plek om te schuilen of te paaien. Als de (water)planten zich goed ontwikkelen, neemt ook de biodiversiteit (de verscheidenheid aan planten- en dierensoorten) verder toe.

 

Planning werkzaamheden

  • Vanaf 15 juli 2021: start aanleg natuurvriendelijke oever/ecologische verbindingszone en twee weilanddepots.
  • September 2021: start baggerwerkzaamheden aan de Doezumertocht.
  • 31 december 2021: einde baggerwerkzaamheden.
  • 2023: depots weer ingericht als weiland.

 

Vergunningenprocedures

Voor het project wordt uitgevoerd, moet nog een aantal vergunningenprocedures worden doorlopen. Het gaat onder meer om een procedure voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Deze aanvraag wordt gepubliceerd via de gemeentelijke website/pagina in het huis-aan-huisblad. Ook neemt het bestuur van Wetterskip Fryslân een besluit volgens de Waterwet voor het aanleggen, wijzigen van een waterstaatswerk. De direct belanghebbenden informeert het Wetterskip daar nog over via een aparte brief. Dit is naar verwachting medio mei als de stukken ter inzage worden gelegd.

 

Vragen

Actuele informatie over dit project vindt u binnenkort ook op de webpagina van het Wetterskip Fryslan.

Voor vragen over de aanleg van natuurvriendelijke oever en ecologische verbindingszone belt of mailt u met Libbe Zijlstra via 06-46172804 of lzijlstra@wetterskipfryslan.nl.

Heeft u vragen over de baggerwerkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met Rudy Damstra via 06-46172631 of stuur een e-mail naar rdamstra@wetterskipfryslan.nl.