Inpassingsplan Hooiweg Lucaswolde vastgesteld

Op 14 december 2022 hebben de Provinciale Staten van Groningen het ‘Inpassingsplan Hooiweg Lucaswolde’ vastgesteld. Tegen het ontwerp-inpassingsplan zijn geen bezwaren ingediend. Ook zijn bij de vaststelling geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp-inpassingsplan dat eerder ter inzage heeft gelegen.

 

Nieuwe woning

Het inpassingsplan is van toepassing op enkele percelen in het Dwarsdiepgebied. Hierbij wordt een woning in het natuur- en waterbergingsgebied verplaatst naar de rand van het gebied. De bestaande woning wordt gesloopt om ruimte te maken voor de inrichting van nieuwe natuur en waterberging. De nieuwe woning wordt gebouwd op de open plek tussen Hooiweg 31 en Hooiweg 35. Ook de bestaande woning met nummer 31 krijgt de bestemming ‘wonen’.

 

Plan inzien

U kunt het inpassingsplan en de bijbehorende stukken vanaf 21 december 2022 tot en met 1 februari 2023 tijdens kantooruren inzien bij:

  • Het gemeentehuis van de gemeente Westerkwartier, Hooiweg 9 te Zuidhorn;
  • De provincie Groningen, Sint Jansstraat 4 te Groningen.

Daarnaast is het inpassingsplan is ook te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Via de knop ‘plan zoeken’ kunt het ontwerp vinden met het planidentificatienummer: NL.IMRO.9920.IPLucaswolde-VA01

 

Beroep indienen

Tijdens de bovenvermelde termijn van de terinzagelegging, kan beroep worden ingesteld tegen het vastgestelde inpassingsplan. Dit kan worden gedaan door belanghebbenden en niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze over het ontwerp-inpassingsplan kenbaar hebben gemaakt. Maar ook door niet-belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de Provinciale Staten kenbaar te maken.

 

U kunt beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, waarbij u tevens een voorlopige herziening (schorsing inwerkingtreding besluit) kunt vragen bij de voorzitter van de Afdeling. Voor het behandelen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Raad van State.

 

Vragen?

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Team Natuur van de provincie Groningen via telefoonnummer 050-316 4329.