Is de benodigde grond beschikbaar?

Nee, hier ligt nog een forse opgave.

Om de brede doelen in het gebied te realiseren is grond nodig. Grond om ruilingen te kunnen rondzetten voor (landbouw)structuurverbetering en het vrijmaken (duurzaam beschikbaar krijgen) van gronden voor natuur- en waterdoelen.

In het projectgebied is een breed vertegenwoordigde grondcommissie ingesteld. De grondcommissie is ingesteld als een overlegorgaan om het duurzaam beschikbaar stellen van de grond in het kader van het gebiedsproces zo goed mogelijk te begeleiden. Het is een platform waar kansen en mogelijkheden kunnen worden besproken en keuzes kunnen worden voorgelegd voor advies. Prolander zal in samenspraak met de grondcommissie invulling geven aan het proces om gronden beschikbaar te krijgen voor de verschillende doelstellingen. Daartoe wordt binnen het gebiedsproces gereageerd op kansen die zich voordoen. Deze kansen betreffen zowel verzoeken om invulling te geven aan particulier natuur beheer als kansen om gronden te verwerven die benut kunnen worden voor het gebiedsproces. Deze kansen worden voorzien van een advies van de grondcommissie en afgewogen door de opdrachtgevers die bepalen of ingegaan kan worden op de geboden kans.

In de projectgebieden Dwarsdiep, polder De Dijken en de Driepolders zullen eigenaren in het najaar 2015 actief worden benaderd door Prolander om te inventariseren op welke manier gronden beschikbaar kunnen komen om de doelen zo goed mogelijk in te vullen. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de mogelijkheden en wensen van de eigenaren. Denk hierbij  bijvoorbeeld aan invulling van particulier natuurbeheer ter plaatse, maar ook aan verkoop, ruiling van percelen naar buiten de begrenzing of ruiling binnen de begrenzing of wensen tot inzet van natuurbeheer passend binnen de bedrijfsvoering. Daarbij zijn verschillende uitwerkingsvormen denkbaar en waar mogelijk zal binnen nader te stellen randvoorwaarden maatwerk worden geboden.

Neem voor vragen over grond en grondzaken contact op met Arjen van der Veen van Prolander, telefoonnummer: 0592 365316 of e-mail: grondzakenZWK@prolander.nl

Meer hierover vind je hier.