Hoe ziet het proces er in hoofdlijnen uit?

Twee detailleringen

Het concept inrichtingsplan bestaat uit twee verschillende detailleringen. Eén voor het hele plangebied. En een tweede detaillering (uitwerking naar alle beleidsdoelen en inpasbaarheid in de streek) voor de drie waterbergingsgebieden. Dit laatste omdat deze in 2020 moeten kunnen functioneren.

Gegevens verzamelen

Voor het opstellen van een concept inrichtingsplan zijn gegevens nodig. Welke maatregelen moeten worden genomen om de sectorale doelen natuur en water te realiseren? Dit onderdeel moet eerst bekend zijn om daarna de doorstap te maken naar de integrale gebiedsinrichting. Deze eerste stap zal voor het hele gebied worden uitgevoerd.

De eerste stap zal in de project (sub)groep worden opgesteld en afgestemd en daarna worden voorgelegd aan de gebiedscommissie. Voor de waterbergingsgebieden wordt een nadere detaillering uitgewerkt. Deze uitwerking wordt gedaan met de streek. Hiervoor worden individuele of gezamenlijke schetssessies georganiseerd met direct betrokkenen en belanghebbenden.

In gesprek

Om de grond die nodig is beschikbaar te krijgen, stelt de grondcommissie een plan op. De eerste inventariserende stap hierin is om het gesprek aan te gaan met alle eigenaren die grond in bezit hebben die nog niet verworven is of duurzaam in beheer voor de natuur en waterdoelen. Ook hier ligt de focus eerst op de eigenaren in de drie waterbergingsgebieden. Na deze eerste inventarisatie proberen we met maatwerk deze gronden beschikbaar te krijgen voor de natuur en waterdoelen.

Kansen buiten de waterbergingsgebieden worden ‘opgepakt’ en afhankelijk van de beschikbare mogelijkheden ook direct meegenomen.