Een betere waterhuishouding in het Dwarsdiepgebied

De randen van het Dwarsdiepgebied in het Westerkwartier bestaan uit hogere (zand)gronden die gevoelig zijn voor verdroging. Ook in de droge en warme zomer van dit jaar bleek dat het geval. Omdat water aanvoeren in dit gebied lastig is ging het waterschap Noorderzijlvest in plaats daarvan op zoek naar manieren om meer water in het gebied vast te houden. Samen met boeren onderzoekt het waterschap welke maatregelen geschikt zijn om de waterhuishouding in het gebied te verbeteren.

Onderzoeksproject

Het onderzoeksproject, onder de naam TOPSOIL-Dwarsdiep, moet bijdragen aan betere landbouwomstandigheden en tegelijkertijd aan een hogere waterkwaliteit en minder verdroging. Op dit moment werken vijf boeren mee aan het onderzoek. Op vijf percelen zijn monsters genomen van de bodem, die in het laboratorium worden onderzocht. De resultaten die daaruit voortkomen worden gebruikt om modellen te maken van maatregelen die de waterhuishouding verbeteren.

Kansrijke maatregelen

De modellen worden door de boeren, het waterschap en kennisinstellingen bekeken en beoordeeld, zodat kan worden vastgesteld welke maatregelen kansrijk zijn. De kansrijke maatregelen kunnen boeren zelf toepassen op hun bedrijf. Dat zorgt voor betere landbouwomstandigheden.

Effecten op het stroomgebied

Waterschap Noorderzijlvest wil graag weten wat de effecten zijn van de maatregelen op het hele stroomgebied van het Dwarsdiep. Daarbij staan verschillende vragen centraal:

  • Dragen de maatregelen bij aan een robuust watersysteem dat op termijn zorgt voor betere landbouwomstandigheden?
  • Kunnen de maatregelen de gevolgen van klimaatverandering opvangen?
  • Dragen de maatregelen voldoende bij aan het realiseren van het Deltaprogramma Zoetwater (verdroging tegengaan) en de Kaderrichtlijn Water (waterkwaliteit verbeteren)?

Informatiebijeenkomst

Iedereen die meer wil weten over het onderzoeksproject TOPSOIL-Dwarsdiep en de waterhuishouding in het Dwarsdiepgebied is van harte welkom tijdens de informatiebijeenkomst op 15 november in het dorpshuis De Weme in Noordwijk. De bijeenkomst start om 20:00 uur.

Tijdens deze avond presenteert de projectgroep de eerste resultaten van het maatregelenpakket. Er zal aandacht zijn voor de schade die de extreme droogte van de afgelopen zomer heeft veroorzaakt, en daarnaast geven modelsimulaties inzicht in het effect van de voorgestelde maatregelen.

 

Logo topsoil interreg EULogo waterschap Noorderzijlvest

Afbeeldingen: logo’s van TOPSOIL en waterschap Noorderzijlvest.