Stand van zaken januari/februari 2019

In dit nieuwsbericht vindt u de belangrijkste highlights in de voortgang van de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier.

Kades

Het projectbureau heeft de scope van de kades in het Zuidelijk Westerkwartier nader bekeken. Naar aanleiding daarvan wordt het programma van eisen aangepast. Dit heeft gevolgen voor de overhoogte van de kades. Nu wordt uitgegaan van een overhoogte van 50cm. Of en op welke termijn extra ophogingen nodig zijn wordt nog onderzocht. Daarnaast is met de gemeente Westerkwartier ambtelijk overleg geweest over het alternatief om de Dijkweg en Redendijk als kade te gaan gebruiken. De intentie is om hiermee in te stemmen, maar daarvoor moeten nog wel een aantal zaken nader worden uitgezocht en belicht.

Gesprek met Belangenvereniging

Op 22 januari zijn de uitwerkingen voor de waterpassage in de Dijkweg samen met de uitwerkingen van het alternatief in Polder de Dijken-Bakkerom besproken met het bestuur van de belangenvereniging. Tijdens dit (goede) gesprek werden ook de antwoorden van de door de belangenvereniging gestelde vragen toegelicht. Ook is afgesproken dat er frequenter (1x per 3-4 weken) informatie zal worden uitgewisseld.

Bijzondere aankoop

Op 25 januari is de akte gepasseerd van een bijzondere aankoop in het Zuidelijk Westerkwartier. We hebben 7,4 hectare natuur/waterberging in de kern van het Dwarsdiep, 0,3 hectare verbindingszone bij de Coendersborg en 15 hectare ruilgrond beschikbaar gekregen. De ruilgrond wordt ingezet om gronden bij de Coendersborg minder intensief te gaan gebruiken. Deze kunnen dan een buffer vormen voor de Coendersborg zelf.

Kavelruil Polder de Dijken-Bakkerom

Op 31 januari is ongeveer 95% van de kavelruil Polder de Dijken-Bakkerom gepasseerd. In deze kavelruil met 9 partijen is ruim 179 hectare geruild. Met deze kavelruil is weer een belangrijke stap gezet in het gebiedsproces om de gronden voor de natuur en waterberging in Polder de Dijken-Bakkerom duurzaam beschikbaar te krijgen voor de inrichting en aansluiting bij het Natuurnetwerk Nederland. Mede door de complexiteit van de onderliggende ruilingen, het doorruilen en de vele splitsingen van percelen is deze kavelruil een waar huzarenstukje geweest.

EU-POP subsidie

Op 15 februari zijn twee aanvragen voor EU-POP subsidie ingediend. Voor De Drie Polders is een subsidie aangevraagd in het kader van biodiversiteit, en voor de compartimenteringsstuwen en een waterinlaat is een subsidie aangevraagd in het kader van water en klimaat.

Animatie

Op de vergadering van de gebiedscommissie op 25 februari is een animatie van de gebiedsontwikkeling vertoond. Deze is nu op de website te bekijken!