Hoe vindt formeel/juridisch de afstemming plaats tussen provincie, gemeente en waterschap t.a.v. de te verlenen omgevingsvergunning(en), bestemmingsplan, peilbesluit, etc.?

Provincie, waterschap en gemeenten stemmen de procedures zoveel mogelijk op elkaar af. Zij stellen in gezamenlijkheid bijvoorbeeld de MER, provinciaal inpassingsplan (=bestemmingsplan) en peilbesluit op. Provincie is bevoegd gezag voor de MER, evt. ontgrondingsvergunning en het provinciaal inpassingsplan. Het waterschap is bevoegd gezag voor het peilbesluit en de gemeente voor de omgevingsvergunning. Provincie en waterschap stellen het inrichtingsplan vast. Het inrichtingsplan is één op één gekoppeld aan het provinciaal inpassingsplan. Het provinciaal inpassingsplan staat toe wat het inrichtingsplan beoogt.