‘t Faan

De inrichting van ‘t Faan is gebaseerd op een voortzetting van de huidige situatie en het creëren van een sterker, robuuster geheel, waardoor de natuurwaarden versterkt worden. Het gebied bestaat vooral uit deels open, deels verlande petgaten (stroken/gaten ontstaan door het afgraven van veen), hooilanden, rietlanden en bosjes. Ondanks de geringe omvang kent ’t Faan een grote diversiteit aan natte natuur. Het stukje bestaande natuur wordt uitgebreid. De lage ligging van het gebied wordt door de vernatting wat meer geaccentueerd. De afwijkende verkavelingsstructuur (manier waarop land in stukken is verdeeld) ten opzichte van de directe omgeving blijft behouden.

Verlanding is een proces van tientallen tot honderden jaren waarbij moerassen, wetlands, plassen of ondiepe meren langs natuurlijke weg in land veranderen.

Wat gaat er gebeuren?

  • In het uiteindelijke ontwerp wordt gekozen voor lage vegetaties waardoor zichtlijnen behouden blijven.
  • Het water wordt verhoogd in de winter door neerslag vast te houden.
  • Het wegzakken van grondwaterstanden in de zomer wordt verminderd door wateraanvoer.