Leekstermeer

De ontwikkeling van het gebied richt zich op het behouden en versterken van het (cultuur)landschap, met haar karakteristieke houtsingels en poldersloten. Ook benutten we de potenties van het gebied voor onder meer de ontwikkeling van soortenrijke graslanden.

Soortenrijke graslanden zijn graslanden waarop een rijke collectie aan vegetaties groeit. Voor het Zuidelijk Westerkwartier is dat een afwisseling van dotterbloemhooilanden, vochtige hooilanden en schrale graslanden en op de hogere gronden kruidenrijk grasland

Wat gaat er gebeuren?

  • We brengen het boezemland weer terug in oorspronkelijke staat door de in het verleden opgehoogde grond weer te verwijderen. Boezemland is een laaggelegen strook land tussen de boezemkade en het boezemwater dat bij hoge waterstand kan fungeren als ruimte voor extra waterberging.
  • De graslanden ten zuiden van de Molenwijk leggen we ook voor de boezem zodat ook hier een meerwaarde ontstaat voor onder andere moerasvogels. Hier vindt zo ook ontwikkeling van rietland en moeras plaats. Boezem is het deel van het oppervlaktewater binnen een waterschap zonder vast peil, bedoeld om polderwater in op te slaan voor het wordt afgevoerd.
  • Het verkavelingspatroon (herverkaveling is een manier waarop land in stukken is verdeeld) voert terug tot in de middeleeuwen. Deze historische percelering blijft intact of wordt meer zichtbaar gemaakt door het slotenpatroon te versterken en het singellandschap te herstellen.
  • De overgangen van het besloten gebied naar open gebied worden versterkt door deze overgangen te accentueren. Dit kan door het aanplanten van singels.
  • In een deel van het gebied worden de waterpeilen licht verhoogd, waarbij ingespeeld wordt op de hoogteligging van het gebied. Zo zal het gebied rond de Molenwijk natter worden. Het waterpeil is de hoogte/stand van het water dat kunstmatig beïnvloed worden. Dit wordt ook wel streefpeil genoemd.
  • De oevers worden verruimd en de oppervlakte van het boezemland wordt vergroot. Dit draagt bij aan het lokaal vasthouden van water en de aanvulling van het grondwater. Boezemland is een laaggelegen strook land tussen de boezemkade en het boezemwater dat bij hoge waterstand kan fungeren als ruimte voor extra waterberging.
  • Aan de noordzijde van het Leekster Hoofddiep wordt het maaiveld weer op gelijke hoogte met het waterniveau gebracht. Zo komt het (droge) land weer onder invloed van de boezem. Boezem is het deel van het oppervlaktewater binnen een waterschap zonder vast peil, bedoeld om polderwater in op te slaan voor het wordt afgevoerd.
  • Tegelijkertijd met de herinrichting van het natuurgebied nemen we maatregelen om de waterhuishoudkundige knelpunten voor de landbouw op te lossen. De aan- en afvoer van water wordt verbeterd door niet goed functionerende kunstwerken zoals duikers, inlaten en stuwen waar nodig te vervangen en waar nodig sloten aan te passen.

Toelichting basisschets: In de basisschets wordt ingespeeld op de hoogteligging van het gebied en wordt water in het lage deel vastgehouden. Op de lagere delen kan vochtig hooiland ontwikkeld worden en op de hogere gronden kruidenrijk grasland.