Polder de Dijken – Bakkerom

In dit gebied werken we aan waterberging en aan de ontwikkeling van natuur. Doel van de nieuwe inrichting is het opheffen van de verdroging. Daarnaast ontwikkelen we natte natuur. Denk daarbij bijvoorbeeld aan natte schraallanden en vochtige hooilanden. Polder de Dijken – Bakkerom krijgt met de herinrichting een bergingscapaciteit van 1,1 miljoen m3 water. De verwachting is dat het gebied één keer in de 25 jaar gebruikt wordt voor waterberging.

Wat gebeurt hier?

  • Het gebied krijgt een afwisseling van natte lage delen en hogere droge delen. Zo wordt het hoogteverschil in het gebied beter zichtbaar gemaakt.
  • In de noordoosthoek wordt een deel van het maaiveld verlaagd. Daarbij wordt min of meer de lijn van de vroegere Hooiweg gevolgd.
  • Het kleinschalige landschap op de inversierug wordt behouden en beter zichtbaar gemaakt door landschapselementen te accentueren en versterken.
  • Het gebied Bakkerom Zuid wordt onderdeel van de boezem. Dat betekent dat bij hoog water het gebied vanzelf onderstroomt. Bij lagere waterstanden bestaat het gebied uit graslanden en moeras.

Uitleg termen

Nat schraalland

Nat schraalland is, net als vochtig hooiland, zeer oud boerengrasland. Nat schraalland is echter minder productief en de bodem is heel slap. De variatie in de graslanden is groot. Nat schraalland is door de rijkdom aan zeldzame soorten van groot Europees en nationaal belang.

Boezem

Het deel van het oppervlaktewater binnen een waterschap zonder vast peil, bedoeld om polderwater in op te slaan voor het wordt afgevoerd.

Vochtig hooiland

Vochtig hooiland bestaat uit bloemrijke/kruidenrijke graslanden. Het gaat om bijvoorbeeld dotterbloemhooilanden. Ze zijn nationaal en internationaal van belang voor de flora en fauna. Vochtig hooiland is door bemesting, ontginning en ontwatering zeldzaam geworden in Nederland.

Waterberging

Het tijdelijk opvangen van (regen)water in de bodem, sloten, beekjes rivieren, meren, plassen en overige waterbergingsgebieden. Een bijkomend voordeel van waterberging is dat het opgevangen water bij droge periodes kan worden benut.

Maaiveld

Het grondoppervlak, waarvan de hoogte vaak opgegeven wordt ten opzichte van een nationaal nul-niveau. In Nederland wordt het maaiveld berekend in relatie tot het Normaal Amsterdams Peil.