Bakkerom – Polder de Dijken

Dit gebied ligt ten noorden van het dorp Boerakker, aan de zuidzijde wordt het begrensd door de Matsloot, aan de westzijde door het Wolddiep en aan de oostzijde door de Mensumaweg.

In dit gebied werken we aan waterberging en aan de ontwikkeling van natuur.

Doel van de nieuwe inrichting is het opheffen van de verdroging. Daarnaast de ontwikkeling van natte natuurwaarden, denk daarbij aan natte schraallanden en vochtige hooilanden.

Uitleg termen

Hooiland

Grasland, met eerder als doel de opbrengst van hooi. Was van belang voor het bijvoeren van rundvee en voor de paarden. Tegenwoordig worden sommige hooilanden behouden vanwege natuurdoelen.

Vochtig hooiland

Vochtig hooiland bestaat uit bloemrijke/kruidenrijke graslanden. Het gaat om bijvoorbeeld dotterbloemhooilanden. Ze zijn nationaal en internationaal van belang voor de flora en fauna. Vochtig hooiland is door bemesting, ontginning en ontwatering zeldzaam geworden in Nederland.

U kunt voorbeelden van vochtig hooiland vinden bij de Drentse Aa, bij de Oude Riet en bij de Doezumermieden.

Bron

Schetssessie

Een schetssessie is een methode waarbij meerdere betrokkenen gezamenlijk werken aan oplossingen voor (complexe) ruimtelijke opgaven in een gebied. Alle aanwezige kennis en ervaring wordt zodoende gebundeld. Door letterlijk zaken op een kaart te tekenen en schetsen ontstaat een duidelijk beeld van mogelijkheden, knelpunten, wensen, oplossingen en kansen.

Tijdens een schetssessie ontstaat vaak meer begrip voor elkaars belangen en worden gezamenlijk oplossingen in woord en beeld bedacht. Een schetssessie vindt plaats onder begeleiding van een ervaren ontwerper. Voor een (deel)gebied kunnen 1 of meerdere schetssessies worden georganiseerd, soms in combinatie met een veldbezoek in het gebied. Een schetssessie werkt het beste met een kleine groep mensen die een brede afspiegeling vormt van belanghebbenden in een gebied.

Deelnemers aan een schetssessie zijn betrokkenen uit het gebied. Denk aan bewoners, ondernemers, grondeigenaren (landbouw en particulieren) en vertegenwoordigers van belangenorganisaties. En verder medewerkers van opdrachtgevers en gebiedspartners, experts en ruimtelijk ontwerpers van uitvoeringsorganisatie Prolander.

 

Nat schraalland

Nat schraalland is, net als vochtig hooiland, zeer oud boerengrasland. Nat schraalland is echter minder productief en de bodem is heel slap. De variatie in de graslanden is groot. Nat schraalland is door de rijkdom aan zeldzame soorten van groot Europees en nationaal belang. Bron: Portaal Natuur en Landschap.

Natuur

  • Het gebied krijgt een afwisseling van natte lage delen en hogere droge delen delen. Het aanwezige hoogteverschil in het gebied wordt zo beter zichtbaar gemaakt.

  • In de noordoosthoek wordt een deel van het maaiveld verlaagd. Daarbij wordt min of meer de lijn van de vroegere Hooiweg gevolgd.
  • Het kleinschalige landschap op de inversierug behouden en beter zichtbaar maken.

Water

  • Polder de Dijken – Bakkerom krijgt met de herinrichting een bergingscapaciteit van 1,1 miljoen m3 water. De verwachting is dat één keer in de 25 jaar het gebied gebruikt wordt voor waterberging.

  • Het gebied Bakkerom Zuid wordt onderdeel van de boezem. Dat betekent dat bij hoog water het gebied vanzelf onderstroomt. Bij lagere waterstanden bestaat het gebied uit graslanden en een moerasslenk.