Wat wordt het zomer-/winterpeil binnen het gebied en wat is de motivatie hiervoor?

Zomer en winterpeil: afhankelijk van de natuurdoelen wordt berekend wat het optimale peil is. Hierbij wordt gekeken in welke mate de natuur afhankelijk is van grondwater en welke drooglegging wenselijk is. Daarna wordt gekeken naar effecten op de omgeving. Er mogen geen ongewenste effecten zijn op grondwaterstanden van peilverhoging buiten het plangebied. Ook wordt gekeken naar het onderhoud en beheer. Zal het optimale peil vanuit natuur leiden tot moeilijkheden in het beheer van het gebied (al of niet uitgevoerd door een pachter) dan wordt nagegaan wat oplossingen kunnen zijn.

De motivatie van een ander peil dan het huidige peil zal in het peilbesluit worden uitgelegd en onderbouwd. Een peilbesluit is onderhevig ook aan inspraak.