Wie besluit over de plannen?

De gebiedscommissie dient haar advies voor het concept ontwerp inrichtingsplan in bij het waterschap en de provincie. Zij besluiten of het ontwerp inrichtingsplan voldoet aan de eisen. Na vaststelling van het ontwerpinrichtingsplan komt het plan ter inzage te liggen en kan iedereen inspreken op het ontwerpinrichtingsplan. Provincie en waterschap nemen de inspraakreacties mee in hun overwegingen om het inrichtingsplan vast te stellen