Welke flexibiliteit zit er in de omvang van het gebied / m3 opslag, de hoogte, het tracé en de vorm van de dijken

Flexibiliteit:  Er zit geen flexibiliteit in de minimale hoogte van de keringen. Deze moeten voldoen aan de geldende normen. Maatwerk wel mogelijk voor wat betreft omvang, tracé en vorm, hierbij worden belangen afgewogen. De dijken/ keringen kunnen natuurlijk hoger worden tbv andere doelen. Echter hier speelt onder andere wel het kostenaspect mee. Alsook draagkracht van de ondergrond. En verder het ruimte beslag. Hoe hoger de kering des te meer ruimte neemt hij in beslag.