Wat is de periode van inspreken en bezwaar maken?

Naast het vaststellen van het inrichtingsplan, zoals hierboven beschreven, moeten er nog veel meer zaken geregeld worden. Bestemmingsplannen moeten worden aangepast, een milieueffectrapportage moet worden geschreven, het peilbesluit moet worden opgesteld en diverse vergunningen moeten worden aangevraagd. Al deze besluiten kennen hun periode van voorbereiding en ter inzagelegging voordat provincie, waterschap of gemeente hier een besluit over nemen.