Waarom kondigt Waterschap plotseling nieuwe maatregelen aan

De volledige vraag luidde als volgt:

“Hoe kan het dat het waterschap nu plotseling nieuwe maatregelen aankondigt? Die leiden tot een lagere inschatting van de benodigde capaciteit van de geplande waterbergingsgebieden. Had het waterschap dat niet eerder kunnen bedenken?”

Het KNMI heeft de nieuwe klimaatscenario’s in 2014 bekend gemaakt. De Maatregelenstudie was toen al in gang gezet. Bij het opstellen van de maatregelenstudie is gewerkt met het op dat moment meest recente klimaatscenario, namelijk dat van 2006.

Het was bekend dat nieuwe scenario’s ontwikkeld zouden worden door het KNMI. Bij oplevering van de Maatregelenstudie is dan ook met de provincie afgesproken om de voorgestelde DV2050 maatregelen te toetsen aan de nieuwste klimaatscenario’s.

De uitkomst van die toetsing in 2016 was dat de eerdere maatregelen uit maatregelpakket A onverminderd effectief zijn. Maar dat ze onvoldoende zijn om in de derde schil van de Electraboezem aan de veiligheidsnorm te voldoen. Daarom zijn aanvullende maatregelen nodig. Naast het uitvoeren van pakket A  tot 2025 geïnvesteerd zal moeten worden in het méér ophogen van een grotere lengte aan regionale keringen dan in pakket A. Daarmee kwam een maatregel die aanvullend was op pakket A weer in beeld als alternatief: het vergroten van gemaal H.D. Louwes. Uitbreiding van H.D. Louwes is dus geen nieuwe maatregel, maar was bij de Maatregelenstudie niet als voorkeursmaatregel gekozen.