Stel dat vanuit het Lauwersmeer onvoldoende gespuid kan worden op de Waddenzee. Is het risico op wateroverlast in die situatie hoger wanneer de kades 20 cm lager worden aangelegd?

Het risico op wateroverlast wordt uitgedrukt in de kans op overstroming, het veiligheidsniveau. Bij de uitbreiding van het gemaal H.D. Louwes verandert het veiligheidsniveau in het waterschapsgebied niet. De norm blijft namelijk eens in de 100 jaar.

De nieuwe waterbergingen Polder De Dijken/Bakkerom en Driepolders liggen in het gebied achter het gemaal H.D. Louwes, in de 3e schil. De uitbreiding van het gemaal H.D. Louwes zorgt ervoor dat de waterstanden in dat gebied beter beheersbaar worden. Daarom valt de Maatgevende Hoogwaterstand in het gebied achter het gemaal lager uit. Juist nu extra rekening gehouden is met klimaatverandering klinkt een verlaging van de Maatgevende Hoogwaterstand tegenstrijdig, maar is dat niet.

De uitleg is als volgt:

De maatregel uitbreiding H.D Louwes houdt ook in dat het Hunsingokanaal wordt opgewaardeerd. In de praktijk komt dat neer op het verbreden van het kanaal. Dat betekent dat de afvoercapaciteit van het kanaal hoger wordt. Zo hoog dat het gemaal daadwerkelijk voldoende water krijgt om te kunnen verpompen.

Naast het verbreden van het Hunsingokanaal zorgt het waterschap ervoor dat de sluis Schouwerzijl tijdelijk dicht kan tijdens hoogwater. Nu is het nog zo dat bij hoogwater een deel van het boezemwater uit de noordelijke kustpolders via Schouwerzijl naar De Waterwolf stroomt. Door het sluiten van de sluis Schouwerzijl zal het water niet naar De Waterwolf stromen, maar naar het gemaal H.D Louwes. Dat voert het water vervolgens af.

De Waterwolf  maalt dan alleen water af dat uit het zuidelijk deel van de derde schil wordt aangevoerd. Daarmee is De Waterwolf effectiever voor dat deel van de 3e schil: het kan het water uit dat deel sneller afvoeren. Die effectiviteit resulteert in lagere Maatgevende Hoogwaterstanden op de 3e schil.

De keringen worden aangelegd met een levensduur van 50 jaar. Daarbij houden we rekening met de verwachte klimaatverandering en bodemdaling in 2070. Voor de waterbergingsgebieden Polder De Dijken/Bakkerom en Driepolders betekent dit alles dat nieuwe kades minder hoog hoeven en dat bestaande kades minder opgehoogd hoeven te worden.

Een verhoogde waterstand op het Lauwersmeer heeft geen effect op de 3e schil. Immers, de gemalen De Waterwolf en H.D. Louwes vormen de grens tussen het water van het Lauwersmeer en de Electraboezem 3e schil. De gemalen zijn juist bedoeld om water naar het Lauwersmeer te pompen. Op het moment dat het Lauwersmeer vol dreigt te raken, zal de berging in het boezemsysteem ook volledig benut zijn. Ook wanneer er door hogere kades rond de waterberging of langs de kanalen extra berging is. Dit betreft namelijk een extreme situatie.