Op welke punten en momenten is er inspraak mogelijk van particulieren en collectieven van belanghebbenden?

De gebiedscommissie wil graag met u in gesprek zijn, zodat officiële inspraak niet nodig is. Door samen aan de plannen te werken in bijvoorbeeld de schetsschuiten willen we graag uw ideeën meenemen. Ook kunt u om specifiek aandacht te vragen voor bepaalde onderwerpen inspreken in openbare vergaderingen van de gebiedscommissie.

Officiële inspraakmomenten in de procedure zijn:

 • Ter visie legging Nota Reikwijdte en Detailniveau MER
 • Ter visie legging ontwerp inrichtingsplan
 • Ter visie legging voorontwerp provinciaal inrichtingsplan (PIP)
 • Ter visie legging ontwerp PIP
 • Beroep PIP
 • Beroep inrichtingsplan
 • Ter visie legging peilbesluit
 • Beroep peilbesluit

Wanneer er een ontgrondingsvergunnning nodig is zijn de officiële inspraakmomenten:

 • Ter visie legging aanvraag ontgrondingsvergunning
 • Ter visie legging ontwerp-ontgrondingsvergunning
 • Beroep ontgrondingsvergunning

Bij de ter visie legging van het PIP, het inrichtingsplan en de eventueel benodigde ontgrondingsvergunning ligt ook het MER ter visie.