Naar welke (soort) vogels en dieren streven we in het gebied?

De Drie Polders maakt onderdeel uit van het natuurnetwerk in Groningen. Zij vormt een tussenstap tussen de natte natuurgebieden in het westen van de provincie als bijvoorbeeld het Dwarsdiep, Polder de Kale weg en het Leekstermeer. Op dit moment heeft het gebied nog een weidevogeldoelstelling voor bijvoorbeeld grutto, tureluur, kemphaan, watersnip en veldleeuwerik. Als verbindende schakel in het natuurnetwerk streven we ook naar leefgebied voor bijvoorbeeld de otter,roerdomp, waterspitsmuis, diverse kikkers en libellensoorten.