Kan ik schade oplopen door het gebruik van bergingsgebieden?

Mocht er zich onvoorziene schade voordoen die veroorzaakt is door het handelen van het waterschap, dan kan de benadeelde een beroep doen op de Procedureverordening nadeelcompensatie waterschap Noorderzijlvest 2012, al dan niet in samenhang met de Beleidsregel schadevergoeding waterbergingsgebieden waterschap Noorderzijlvest 2012.

Afhankelijk van de concrete feiten en omstandigheden wordt naar aanleiding van een dergelijk verzoek een advies aan het waterschapsbestuur uitgebracht door een onafhankelijke commissie, bestaande uit schade-experts, die, de verzoeker(s) en het waterschap gehoord, gezamenlijk beoordelen of, en zo ja, tot welk bedrag aanspraak bestaat op een vergoeding.

Buiten de bergingsgebieden wordt er geen schade verwacht: de onmiddellijke omgeving is beschermd door keringen. En op grotere afstand wordt het juist veiliger als alle DrogeVoeten2050-maatregelen uit het project Droge Voeten2050 uitgevoerd zijn.