Is er ruimte voor agrarisch natuurbeheer (Boer&Natuur)?

Agrarisch natuurbeheer is mogelijk binnen de kaders van het natuurbeheerplan. Hierin is beschreven in welke gebieden agrarisch natuurbeheer mogelijk is.

De Drie Polders is een onderdeel van het natuurnetwerk. Het grootste deel van dit natuurnetwerk in De Drie Polders is al natuurgebied. Hier is geen mogelijkheid voor agrarisch natuurbeheer in de zin van het natuurbeheerplan. Staatsbosbeheer voert het beheer uit met hulp van pachters. Op deze wijze kan wel de samenwerking gezocht worden tussen natuurbeheer en agrarisch gebruik. Of dit in de toekomst nog mogelijk is, is afhankelijk van het gekozen natuurstreefbeeld en de daarbij behorende waterhuishouding. Staatsbosbeheer bepaalt zelf in welke mate zij de samenwerking met agrariërs op zoekt, of zij het beheer in pacht uit geeft en onder welke voorwaarden