Hoe wordt de tijdens de aanleg aangerichte schade hersteld c.q. vergoed?

Schade wordt zoveel mogelijk voorkomen. Treedt er toch schade op dan wordt dit gecompenseerd/vergoed.