Hoe wordt gecompenseerd voor waardevermindering van huizen en schade ontstaan tijdens de aanleg?

De vergoeding voor planschade is geregeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening. Particulieren, ondernemers en bedrijven, die menen als gevolg van de aanwijzing en vastlegging van een waterbergingsgebied in een bestemmingsplan of inpassingsplan schade te lijden, kunnen een verzoek tot toekenning van planschadevergoeding indienen bij de Burgemeester en Wethouders van de gemeente. In geval van een inpassingsplan moet de schadeclaim worden ingediend bij Burgemeester en wethouders, die de aanvraag onverwijld doorzenden aan Gedeputeerde Staten. Een aanvraag om tegemoetkoming in schade dient binnen 5 jaar na het onherroepelijke besluit te worden ingediend. De schade ontstaat bij het onherroepelijk worden van het plan.

Schade bij aanleg wordt zoveel mogelijk voorkomen. Waar schade bij aanleg ontstaat zal deze worden vergoed. De uitvoerende aannemer heeft hier verzekeringen voor.