Wat doet Waterschap Noorderzijlvest om klimaatklaar te zijn?

 

Klimaatverandering
Het klimaat verandert sneller dan ooit. Dat merken we overal. Het weer wordt steeds extremer. Heftige hoosbuien, zwaardere stormen, perioden van droogte en hogere temperaturen die vooral in steden voor ‘hittestress’ kunnen zorgen.  

Wateroverlast 
Waterschap Noorderzijlvest wil wateroverlast en overstromingen voorkomen. Soms zal het waterschap moeten meebewegen met het water. Altijd met het doel om veilig te kunnen blijven leven. Het waterschap beschermt zijn inwoners en zijn gebied nog beter tegen water. 

Het waterschap onderneemt actie om de inwoners te beschermen tegen de extremere (weers)omstandigheden die verwacht worden. Noorderzijlvest is gestart met het sterk maken van het watersysteem van het waterschap. Dat doet Noorderzijlvest zo: 

  • Verbeteren van de aansturing van gemalen.
  • Aanleggen van waterbergingen in bestaande of nieuwe natuurgebieden.
  • Aanpassen gemalen of nieuwe gemalen bouwen.
  • Ophogen van kades en dijken versterken.
  • Als het heel veel regent en inzet van waterbergingen niet genoeg is: gemalen uitzetten op plekken waar dorpen hier geen overlast van hebben. 

De inzet van de waterberging Polder de Dijken-Bakkerom in 2022

Droogte
Waterschap Noorderzijlvest houdt water langer vast om droogte te voorkomen. Als het erg warm is en er in een langere periode weinig of geen regen valt, dalen de waterstanden snel in beken en rivieren. Als het langer aanhoudt zakt zelfs de grondwaterstand. Dan hebben we last van droogte. Om droogte te voorkomen neemt het waterschap vaker maatregelen zodat het water beter vastgehouden kan worden: natuurlijker loop van het water, betere structuur van de bodem, natuurvriendelijke oevers of flexibeler omgaan met peilbeheer waar dat kan. Daarnaast voert het waterschap gesprekken met watergebruikers. Samen maken ze afspraken om zuiniger met water om te gaan. Voor het hele land zijn afspraken gemaakt over de verdeling van water, ook als er minder water is. En wordt het toch te droog? Dan gaat het waterschap aan de slag om de (grond)watervoorraden weer op peil te brengen. 

Zeespiegelstijging
Waterschap Noorderzijlvest houdt de dijken in en rond zijn gebied veilig tegen zeespiegelstijging. Voor Nederland is zeespiegelstijging één van de belangrijkste gevolgen van de opwarming van het klimaat. In het werkgebied van Noorderzijlvest liggen vele kilometers aan dijken die het waterschap veilig moet houden. Zeker nu de zeespiegel stijgt. Dat doet Noorderzijlvest bijvoorbeeld door de zeedijk te verhogen, te verbreden en te verstevigen, zoals bij de zeedijken Eemshaven- Delfzijl en Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat.  

Werk aan de dijkversterking Eemshaven-Delfzijl

KNMI – KNMI’23-klimaatscenario’s 

Hitte 
Waterschap Noorderzijlvest helpt gemeenten bij voorbereiding op hitteplannen. Door stijgende temperaturen en verstedelijking krijgen we meer last van de warmte, vooral in stad en dorp. Dat is slecht voor ons welzijn en onze gezondheid. De inrichting van het landschap kan ons helpen bij het verminderen van hitte. Veel gemeenten hebben in samenwerking met het waterschap een hittestresstest uitgevoerd. De test gaat over overlast bij droogte, hitte, hoosbuien en overstromingen. Gemeenten moeten zich hier zo goed mogelijk op voorbereiden. Noorderzijlvest helpt hen daarbij. 

Op Ons werk | Waterschap Noorderzijlvest vind je nog meer informatie over wat Waterschap Noorderzijlvest doet.