Coendersborg en Iwema Steenhuis

Het plan voor de toekomst van dit gebied draagt bij aan een vergroting van de natuurwaarden, aan een verbetering van schuil- en broedplekken voor dieren. Het plan draagt ook bij aan de beleving van het historische karakter van zowel de Coendersborg (een 17e-eeuws landhuis met bijbehorende tuin) als het Steenhuis (middeleeuws steenhuis in een kleinschalig houtsingellandschap met graslanden, elzensingels en houtwallen). Het herstel van de landschapselementen draagt bij aan een grotere diversiteit aan planten en dieren van het singellandschap.

Wat gaat er gebeuren?

  • Historische elementen en structuren en de bijbehorende terreinen worden kwalitatief versterkt, onder andere door de aanleg van singels.
  • Er komen meer poelen en houtsingels, die beter op elkaar aansluiten. De opbouw van de singels wordt hersteld waardoor er meer schuil- en broedgelegenheid is en er meer voedsel te vinden is. Vogels, insecten, amfibieën en vleermuizen profiteren hiervan.
  • In de Coendersborg verschralen we de graslanden. Dit draagt bij aan de diversiteit van het gebied. Verschralen houdt in: een stelsel van maatregelen in het kader van natuurbeheer om in onnatuurlijk verrijkte bodems de oorspronkelijke voedingstoestand terug te brengen.
  • Het heideterrein rond de Coendersborg mag natter worden. Nader onderzoek wordt uitgevoerd naar de effecten op het heideterrein van peilveranderingen in de Veenwijk. Hoe groot is de invloed van de sloot op het heideterrein? Dit is samenhangend met het verminderen van de wateraanvoer, met name in de zomer.
  • Bij het Steenhuis wordt de oorspronkelijke kleinschalige percelering teruggebracht en het oorspronkelijke reliëf in de percelen zelf versterkt.
  • Er wordt onderzocht of de wateraanvoer vanuit de Jonkersvaart naar de landbouwgronden ten westen en ten oosten van de Coendersborg losgekoppeld kan worden van de wateraanvoer naar de terreinen van de Coendersborg. Er wordt gekeken of het mogelijk is om de omliggende landbouwgronden op een andere manier van water te voorzien.
  • De verdroging van de natte heide en graslanden in het zuidelijke deel van het landgoed de Coendersborg wordt verminderd door het vasthouden van water in dit gebied en indien nodig ook de aanvoer van water van buitenaf.
  • Door de centraal gelegen graslanden in de Coendersborg om te vormen naar natuurlijke graslanden wordt water beter vastgehouden.