Bombay

De inrichting van dit gebied richt zich op het tegengaan van verdroging in de zomer, en het terugbrengen van het oude polderlandschap door het herstel van singels en het accentueren van bewoningsplaatsen. Ook wordt de watervegetatie, de belangrijkste natuurwaarde in het gebied, met onderstaande plannen uitgebreid.

Wat gebeurt hier?

  • Bestaande oevers worden verruimd om het waardevolle planten- en dierenleven rond de poldersloot te verrijken en het watersysteem robuuster te maken.
  • De aanleg van één of meerdere petgaten. Dit zijn stroken/gaten in het landschap die ontstaan zijn door het afgraven van veen.
  • Zoveel mogelijk gebiedseigen water wordt vastgehouden in de winter door regenwater op te vangen. In de zomer zakken de peilen van het grondwater geleidelijk uit.
  • In de zomer kan water worden ingelaten om het gebied op peil te houden. Dit gebeurt via een lange aanvoerroute, zodat het water onderweg kan zuiveren. Het waterpeil is de hoogte/stand van het water. Dit kunstmatig beïnvloed worden. Het gewenste niveau van het water wordt ook wel streefpeil genoemd. 
  • De mogelijkheden voor een wandelpad worden bekeken.